Elektronická úradná tabuľa

Obec Rožkovany zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a obecných komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
26.05.2008 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Rožkovany VZN stiahnuť [133.83K]
26.05.2008 VZN č. 1/2007 O zbere, preprave a zneškodňovaní ... VZN stiahnuť [288.64K]
15.12.2012 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií VZN VZN stiahnuť [177.31K]
20.02.2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Rožkovany (Cintorínsky poriadok) VZN/2011 VZN stiahnuť [81.69K]
15.12.2012 VZN o určených platených službách VZN stiahnuť [121.43K]
01.04.2015 Požiarny poriadok obce VZN č. 1/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
25.05.2015 Poskytovanie finančných príspevkov na úpravu rodinných pomerov dieťaťa VZN č. 2/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
29.06.2015 Poskytovanie sociálnych služieb, výška a spôsob úhrad za poskytované sociálne služby VZN č. 4/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
29.06.2015 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 3/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
11.09.2015 Štatút obecného kronikára VZN č. 7/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
11.09.2015 Dodržiavanie čistoty a verejného poriadku na území obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 6/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
11.09.2015 Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch v obci Rožkovany VZN č. 5/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
28.11.2015 Určenie čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 9/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
11.09.2015 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (Zrušená) Interná smernica č. 8/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
11.09.2015 Pracovný poriadok obce Rožkovany Interná smernica č. 7/2015 VZN stiahnuť [347.93K]
11.09.2015 Organizačný poriadok Obecného úradu v Rožkovanoch Interná smernica č. 6/2015 VZN stiahnuť [488.15K]
11.09.2015 Etický kódex zamestnanca obce Rožkovany Interná smernica č. 5/2015 VZN stiahnuť [187.16K]
20.03.2015 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rožkovany (Zrušená) Interná smernica č. 3/2015 VZN stiahnuť [362.54K]
20.03.2015 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch (Zrušená) Interná smernica č. 2/2015 VZN stiahnuť [364.97K]
20.03.2015 Štatút obce Rožkovany (Zrušená) Interná smernica č. 1/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2015 Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území obce Rožkovany VZN č. 13/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2015 Určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (Zrušené) VZN č. 12/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2015 Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Zrušené) VZN č. 10/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 11/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
24.02.2014 Podmienky prideľovania nájomných bytov na území obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 1/2014 VZN stiahnuť [2.01M]
29.02.2016 Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (Zrušené) VZN č. 14/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
27.06.2016 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rožkovany VZN č. 15/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2016 Verejná kanalizácia, odpadové vody a vody z povrchového odtoku na území obce Rožkovany VZN č. 16/2016 v znení ... VZN stiahnuť [0.00B]
12.10.2016 Aktualizácia zásad prideľovania pozemkov na výstavbu rodinných domov Lokalita "Jeruzalem" - I. etapa VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2016 (Zrušené) Poskytovanie služieb na území obce Rožkovany VZN č. 18/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2016 Organizácia miestneho referenda na území obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 17/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
20.02.2015 Podmienky poskytovania dotácií VZN VZN stiahnuť [762.34K]
03.03.2017 Podmienky prideľovania nájomných bytov na území obce Rožkovany VZN č. 19/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
03.03.2017 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 20/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
03.03.2017 Určenie čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 21/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
03.03.2017 Určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (Zrušené) VZN č. 22/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
29.05.2017 Podmienky poskytovania dotácií z prostriedkov obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 23/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
01.02.2013 Záväzná časť územného plánu obce Rožkovny VZN č. 1/2013 VZN stiahnuť [6.37M]
22.11.2017 VZN- zavedenie a poskytovanie elektronických služieb VZN č. 24/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
28.12.2017 25/2017_VZN_ Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady a DSO VZN č. 25/2017 VZN stiahnuť [2.81M]
13.03.2018 VZN Určenie výšky fin. prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (Zrušené) VZN č. 26/2018 VZN stiahnuť [0.00B]
09.05.2018 VZN o organizácií miestneho referenda v obci Rožkovany (Zrušené) VZN č. 27/2018 VZN stiahnuť [5.63M]
22.02.2019 VZN 1/2019 Určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [0.00B]
22.02.2019 Štatút obce Rožkovany (Zrušená) Interná smernica č. 1/2019 VZN stiahnuť [5.85M]
22.02.2019 DODATOK č. 11 k Zásadám pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku Článok II. Výška príspevku VZN stiahnuť [270.60K]
18.03.2019 VZN 2/2019 Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (Zrušené) Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [446.84K]
29.04.2019 VZN 3/2019 Určenie školského obvodu základnej školy zriadenej obcou Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [0.00B]
08.08.2019 VZN 5/2019 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [370.26K]
08.08.2019 (Zrušené) VZN 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [314.42K]
30.12.2019 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a obce Interná smernica č. 4/2019 VZN stiahnuť [0.00B]
25.10.2019 VZN 7/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [340.76K]
25.10.2019 VZN 6/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky z ZŠ zriadenej obcou Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [291.13K]
05.12.2019 VZN 8/2019 o dani z nehnuteľností na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [0.00B]
05.12.2019 (Zrušené) VZN 9/2019 o miestnych daniach na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [307.20K]
05.12.2019 (Zrušené) VZN 10/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [316.38K]
05.12.2019 VZN 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [326.98K]
05.12.2019 VZN 11/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [0.00B]
30.12.2019 Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva a obce Interná smernica č. 5/2019 VZN stiahnuť [313.73K]
01.09.2019 Smernica o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení protispoločenskej činnosti Interná smernica č. 3/2019 VZN stiahnuť [387.23K]
30.12.2019 Štatút obce 1. 1. 2020 VZN stiahnuť [0.00B]
02.01.2020 Dodatok č. 12/2020 k zásadám pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku Interná smernica VZN stiahnuť [264.89K]
23.04.2020 (Zrušené) VZN 13/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [239.75K]
01.07.2020 Prevádzkový poriadok Zberného dvora v obci Rožkovany Zberný dvor v obci Rožkovany VZN stiahnuť [0.00B]
07.12.2020 VZN 23/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [274.80K]
07.12.2020 VZN 22/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [303.94K]
07.12.2020 VZN 21/2020 dodatok č. 1 VZN č. 11/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [271.62K]
07.12.2020 VZN 20/2020 o zrušení VZN obce č. 11/2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rožkovany Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [267.66K]
07.12.2020 VZN 18/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [292.38K]
07.12.2020 VZN 19/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [285.97K]
07.12.2020 VZN 17/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadk Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [283.75K]
07.12.2020 VZN 16/2020 o pravidlách používania alkoholických nápojov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [287.36K]
07.12.2020 VZN 15/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [190.33K]
07.12.2020 VZN 14/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejn Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [231.54K]
07.12.2020 VZN 24/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [285.91K]
08.03.2021 (Zrušené) VZN 25/2021 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [888.95K]
12.03.2021 Dodatok č. 13/2021 k "Zásadám pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku" zo dňa 08.02.2008 Interná smernica VZN stiahnuť [269.20K]
21.05.2021 VZN 26/2021 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce č. 18/2016 Poskytovanie služieb na území obce Rožkovany VZN VZN stiahnuť [261.13K]
01.06.2021 Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom obce Rožkovany VZN VZN stiahnuť [356.87K]
28.07.2021 (Zrušené) VZN 27/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou VZN VZN stiahnuť [219.89K]
28.07.2021 VZN 28/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou VZN VZN stiahnuť [195.49K]
15.12.2021 (Zrušené) VZN č. 29/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na území obce Rožkovany Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [311.11K]
10.03.2022 VZN č. 32/2022 Dodatok č. 1 VZN č. 27/2021 o určení výšky príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obc VZN VZN stiahnuť [273.21K]
10.03.2022 VZN č. 31/2022 Dodatok č. 1 VZN č. 25/2021 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou VZN VZN stiahnuť [277.60K]
23.02.2022 Dodatok č. 14/2022 k zásadám pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku Interná smernica VZN stiahnuť [256.08K]
18.10.2022 VZN č. 33/2022 Dodatok č. 2 VZN č. 27/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a v ŠZ zriedených obcou VZN VZN stiahnuť [281.39K]
15.12.2022 VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO na území obce Rožkovany VZN od 1. 1. 2023 VZN stiahnuť [312.12K]
15.12.2022 VZN č. 1/2022 o miestnych daniach na území obce Rožkovany VZN od 1. 1. 2023 VZN stiahnuť [289.17K]
02.01.2023 Dodatok č. 15/2023 k zásadám pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku Interná smernica VZN stiahnuť [0.00B]
27.02.2023 VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevku v MŠ a v ŠZ zriadených obcou Rožkovany Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [0.00B]
27.02.2023 VZN č. 4/2023 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a ŠZ zriadeným obcou Rožkovany Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [292.47K]
07.11.2023 VZN č. 6/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [285.51K]
07.11.2023 VZN č. 5/2023 ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2023 o poskytovaní fin. prostriedkov MŠ a ŠZ zriadeným obcou Rožkovany Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [267.90K]
24.11.2023 Návrh VZN o dani z nehnuteľností na území obce Rožkovany Návrh VZN VZN stiahnuť [292.62K]
24.11.2023 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Rožkovany Návrh VZN VZN stiahnuť [316.59K]
24.11.2023 Návrh VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronickej komunikácii a o poskytovaní elekt. služi Návrh VZN VZN stiahnuť [294.44K]

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia