• miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad v Rožkovanoch
  • čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Rožkovanoch

Pondelok 
Utorok 
Streda 
Štvrtok 
Piatok
7:30 - 12:00 
7:30 - 12:00 
7:30 - 12:00 
nestránkový deň 
7:30 - 12:00
13:00 - 15:30 
13:00 - 15:30 
13:00 - 16:00
 
13:00 - 14:30

  • spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou.

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt)

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

  1. poštou na adresu obce :  Obecný úrad Rožkovany č. 106, 082 71  Lipany
  2. osobne v podateľni obecného úradu  v Rožkovanoch v úradných hodinách.

Obec Rožkovany postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

  1. poštou na adresu obce: Obecný úrad Rožkovany č. 106, 082 71  Lipany
  2. v podateľni obecného úradu v Rožkovanoch v úradných hodinách