Orgánmi obce Rožkovany sú Obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rožkovany je zastupiteľský zbor obce zložený z 9.  poslancov (Ing. Patrik Čorba, Ján Duľa, Ján Girašek, Ing. Margaréta Girašková, Mgr. Martina Girašková, Mária Patschová, Ing. Pavol Poremba, Miloš Sekerák, Mgr. Cecília Šarišská)  zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Rožkovany je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

  • Komisie obecného zastupiteľstva:

1. Komisia pre dopravu, výstavbu územný plán, stavebný poriadok a pre ochranu životného prostredia 

Predseda: Miloš Sekerák 

Členovia: Ján Girašek, Ing. Branislav Amrich, Marcel Kuchár, st., Mgr. art. Richard Sekerák, Štefan Verešpej, Milan Lipovský,

2.  Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo, opatrovateľskú službu a ochranu verejného poriadku 

Predseda: Mgr. Cecília Šarišská 

Členovia:  Ján Duľa

3.  Komisia pre školstvo, kultúru, mládež, šport a pre prácu so spoločenskými a záujmovými organizáciami

Predseda: Ing. Pavol Poremba

Členovia:  Ing. Patrik Čorba, Mária Patschová, Mgr. Martina Girašková, Ján Petrek, Pavol Poremba, st., Jana Lipovská, Viktor Vinca 

4. Komisia pre financie, rozpočet, eurofondy a pre podnikanie 

Predseda: Ing. Margaréta Girašková

Členovia:  Mária Daňková, Mgr. Martina Girašková 

 

5. Rada seniorov

Predseda: Ľudmila Girašková 

Členovia:  Mária Funtaľová, Mária Janičová, Ján Meľuch, Martin Gdovin   

 

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Rožkovany, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.