Orgánmi obce Rožkovany sú Obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rožkovany je zastupiteľský zbor obce zložený z 9.  poslancov (Ing. Patrik Čorba, Ján Duľa, Ján Girašek, Ing. Margaréta Girašková, PhDr. Beáta Kollárova, PhD., Mária Patschová, Ing. Pavol Poremba, Miloš Sekerák, Mgr. Cecília Šarišská)  zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Rožkovany je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

  • Komisie obecného zastupiteľstva:

1. Komisia pre územné plánovanie a stavebný poriadok

Predseda: 

Členovia: 

2.  Komisia pre ochranu životného prostredia

Predseda: 

Členovia:

3.  Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predseda: 

Členovia: 

4. Komisia pre sociálne záležitosti

Predseda:

Členovia: 

5. Komisia pre prácu s mládežou, kultúru a šport

Predseda: 

Členovia: 

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Rožkovany, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.