História Dobrovoľného hasičského zboru v obci Rožkovany

od jeho  založenia  dňa 29. apríla 1925 až po súčasnosť.

Počiatky neorganizovaného hasičstva v našej obci siahajú do druhej polovice 19.storočia. Požiare  boli a budú veľkým nepriateľom človeka, lebo pri nich ľahnú popolom nie len majetky, ale pri nich prichádzajú o  životy aj  ľudia.  Takýto ničivý požiar zachvátil našu obec na Štefan Kráľa 20. augusta 1865,  keď zhorel celý nižný koniec obce,  časti zvané  Huček a Kakava. Požiar vznikol v časti, kde teraz bývajú rodiny Posilného a Škopová. Založil ho nejaký sluha Jaško, ktorý v stodole fajčil fajku a zaspal. Budovy boli drevené pokryté slamou a jedinou hasiacou technikou boli vedra a voda z potoka a studní. Pravdepodobne po  tomto požiari obec zakúpila prvú ručnú striekačku. Presne nevieme kedy to bolo a aj fakty, ktoré tu uvádzam, vieme len z ústneho podania.

V roku 1897 v obci už existoval neorganizovaný zbor, ktorý pri malom počte členov vyvíjal slabú činnosť a bol malým prínosom pri likvidácii požiarov.  Na čelo obvodového  dozorcu bol menovaný Mikloš Roškováni. V tom čase vyšlo  aj nariadenie, aby sa zakladali povinné  zbory z mužov od 18 do  60 rokov. Už vtedy začalo niekoľko  zapálených občanov uvažovať o  založení organizovaného hasičského  zboru . Prešlo však ešte niekoľko rokov, kým sa tento podarilo  založiť. Stalo sa tak 29. apríla 1925 na ustanovujúcom valnom zhromaždení. Podľa Zápisníka dobrovoľného hasičského  zboru,  zbor založilo 25  zakladajúcich členov. Pre úplnosť uvádzam presný opis zápisnice, z ustanovujúceho valného zhromaždenia.

ZÁPISNICA

Napísaná v Rožkovanoch dňa 29. apríla 1925 na zriaďujúcom zhromaždení Dobrovoľného hasičského zboru.

Prítomný : Ján Mizerák, Jozef Smetanka, Andrej Škop, Jozef Kravec, Ján Blaščáks Ján Gira, Štefan Nehila, Matej Seman, Ján Smetanka, Ján Zahuranský, Ján Havanič, Andrej Štvarták, Ján Stariňak,  Ján Sedlák, Ján Korinek, Ján Posilný, Michal Girašek, Tomáš Varga, Ján Modrak, Ján  Marhevka, Ján Beliš, Andrej Smetanka, Jozef Beliš, Štefan Girašek, Ján Gira spolkár.

1/ Zvolávateľ Ján Mizerák vysvetlil cieľ zhromaždenia a žiadal, aby cieľom zadržania formalít o platnosti zhromaždenia zvolili si predsedu a zapisovateľa pre toto zhromaždenie a dvoch uhodnoverovateľov zápisnice a za takých navrhuje :  za predsedu zvolený Ján Mizerák  za zapisovateľa Andrej Škop, za uhodnoverovateľov Andrej Štvarták a Ján Zahuranský. Zhromaždenie návrh prijíma a vyššie uvedených volí.

2/ Predseda Ján Mizerák ďakuje za dôveru a  žiada aby sa zhromaždenie vyslovilo, či súhlasí so založením Dobrovoľného hasičského zboru v Rožkovanoch. Zhromaždenie vyslovuje svoj súhlas so  založením Dobrovoľného hasičského  zboru v Rožkovanoch.

3/  Predseda Ján Mizerák žiada prečítať stanovy pre dobrovoľný hasičský zbor. Stanovy boli prečítané a po rozprave jednohlasne prijaté.

4/ Predseda Ján Mizerák navrhuje, aby na základe stanov boli vykonané voľby činovníkov.

Na zaplnenie miest činovníkom sa navrhuje : 

za velitelia- Ján Mizerák; za námestníka- Andrej Štvarták; za veliteľa čiat- Ján Marhevka;     za tajomníka- Ján Mizerák; za pokladníka- Ján Zahuranský; za gazdu a strojníka- Ján Posilný;  za revízorov účtov- Andrej Škop; Ján Havanič, Ján Gira.

         Navrhnutých zhromaždenie prijíma a jednohlasne volí

         5/ Menom novo vyvolených sa Ján Mizerák zhromaždeniu poďakoval a voľbu prijíma.

  6/ Zhromaždenie splnomocňuje Jána Mizeráka a Andreja Škopa, aby stanovy boli predostreté ministerstvu s cieľom schválenia čím       skôr. Keďže viac  návrhov nebolo,  predseda ďakujúc všetkým za trpezlivosť zhromaždenie zakľučil.


Toto  je prvá zápisnica, ktorú zapísali  zakladatelia. Založením Dobrovoľného hasičského  zboru vykonali humánny čin, za čo  im patrí vďaka a uznanie. Na ďalšom zhromaždení prijali okrem iného  ďalších členov: Jozefa Lipovského;   Jana Keruľu;  Jozefa Nehilu; Andreja Sedláka; Štefana Štvartáka;  Jozefa Havaniča; Michala Verešpeja; Andreja Lipovského a Jozefa Sedláka. Členská základňa sa z roka na rok rozširovala. Veľký nárast členstva    bol v roku 1936,  keď do hasičského  zboru vstúpilo 22 členov hasičského  dorastu. 

Najväčší úbytok členstva bol v roku 1927,  keď  zo  zboru vystú­pilo  9  členov a vycestovalo  za robotou do Ameriky. Aj v  ďalších rokoch bol nárast ale aj pokles  členstva. Záznamy o  členstve sa nám nezachovali,  až z najnovších vieme,   že najviac členov mal zbor koncom 70—tých a začiatkom 80—tých rokoch, keď stav bol 110 členov. Dnes má zbor 95  členov z toho 23  žien. Zaregistrovaných je aj 10 mladých požiarničiek pre hru Plameň.

Medzi tých,  ktorí  do dnešnej doby boli predsedami, veliteľmi a tajo­mníkmi patrili dnes už nežijúci  ;  Ján Mizerák, Ján Popovič, Ján Mudrák, Andrej Škop st. s Imrich Štvarták,  Jozef Prokop, Jordán Girašek, Pavol Poremba, Pavol Štvarták, Jozef Varga, Jozef Smetanka, Marián Mudrák a Emil Huňady, Štefan Bucko. Z doteraz žijúcich  Matej Čekan, Alojz Bucko,  Rudolf Bucko, Štefan Nehila, Knút Rudolf, Michal Mišenko, Rudolf Smetanka,  Florián Bucko, Milan Kruľák , Jozef Smetanka, Viktor Vinca, Anton Čekan.  Terajší výbor je v zložení:  Peter Petruf- predseda; Marek Rozkoš – podpredseda- veliteľ; Jurčenko Michal – podpredseda- preventívar; Čekanová Lucia – pokladníčka; Girašeková Zuzana – referentka žien; Nehila Ľuboš – strojník; Šarišský Dominik revízor, Petruf  Peter – tajomník.

 

V čase založenia mal zbor k dispozícií ručnú kolesovú striekačku a drevený sklad,  ktorý si  členovia zboru postavili svojpomocne. V 30-tych rokoch bol sklad zbúraný a postavená nová hasičská  zbrojnica s drevenou sušiacou vežou na hadice, veža bola v roku 1993 zbúraná pre schátralý stav.

 

 

Ku zbrojnici bola v  60-tých rokoch pribudovaná jedna miestnosť. V nej bola umiestnená striekačka DS-16. V súčasnej dobe miestnosť slúži ako klub hasičov a sú v nej umiestnené všetky trofeje a diplomy, ktoré zbor získal a zachovali sa. V roku 1983 bola z materiálu MNV a finančného príspevku požiarneho  zboru postavená nová zbrojnica pre vozidlo AVIA - 31 N. V roku 1990  bola zbrojnica zrekonštruovaná pre požiarne vozidlo CAS - 25,  ktoré je v nej umiestnené dodnes.

Prvá motorová striekačka PS - 6 bola zakúpená v roku 1947. Dňa 19. júna 1949 sa pred kostolom konala posviacka striekačky za účasti vzácnych hosti , veliteľa Okresnej hasičskej jednoty Pavla Mikulu,  jeho  zástupcu Jána Mizeráka, veliteľa OHJ Prešov Júliusa Čiernohorského, notára Jozefa Posilného, predsedu MNV Jozefa Bucka a 160 hasičov so  šiestimi motorovými striekačkami so Sabinova, Lipian, Pečovskej Novej Vsi a okolitých obcí. Posviacku vykonal Vdp. Jozef Fialka. Po posviacke odišli zbory na cvičisko, kde náš zbor previedol ukážkové  cvičenie s motorovou striekačkou a ukážkou ako sa hasilo pred 100 rokmi . Po skončení cvičenia bola ľudová veselica, ktorá sa tiež vydarila. 

V roku 1959 bola z prostriedkov Okresnej inšpekcie požiarnej ochrany zakúpená prípojná motorová striekačka DS-16 na dvojkolesovom podvozku. Táto bola pre nefunkčnosť vyradená z evidencie. Koncom 70-tých rokoch zbor dostal ďalšiu prípojnú striekačku PPS - 12,  ktorá zrekonštruovaná a prerobená na vyšší výkon slúži dodnes a prakticky sa s ňou zúčastňujeme na  všetkých hasičských súťažiach a slúži aj na prípadné zásahy.

Koniec roka 1983 bol pre zbor významný. Po  dlhých vybavovačkách zbor konečne dostal požiarne vozidlo AVIA - 31 N s prenosnou strie­kačkou PPS 12. Avia nám slúžila do roku 1989, keď nám bolo Okresnou inšpekciou požiarnej ochrany pridelené cisternové vozidlo CAS – 25, ktoré nám slúži dodnes. Vozidlo  je vyradené z evidencie motorových vozidiel.

 

Požiare spôsobovali vždy nemalé škody a  zostávajú v pamäti ľudí po dlhé desaťročia. Ani naša obec sa nevyhla tomuto ničivému živlu. Ako som už spomínal v úvode veľký požiar v roku 1865, ktorý zasiahol obec zničil viac ako 20 roľníckych usadlosti. Už v roku 1926, teda rok po  založení zboru, zasahoval touto ručnou striekačkou pri hasení deviatich požiarov a to 5 krát na Petrovenci, 1 krát v Džačove, 1 krát v Lipanoch, 1 krát v Červenici a 1 krát doma. V ďalších rokoch zasahovali v Jakubovej Voli, Červenici, Lipanoch, Dubovici aj doma. 

O ďalších požiaroch len niekoľkými vetami.

V roku 1937 zhorel stoh slamy u Jozefa Havaniča. Príčina: hra deti zo zápalkami. Požiar uhasili domáci hasiči.

V roku 1939 zhorel stoh slamy u Jana Nehilu. Príčina: hra detí  so zápalkami. Uhasili miestni hasiči a občania.

V roku 1955 stoh slamy u  Jána Hardoňa. Príčina: dieťa sa hralo so zápalkami Uhasili občania a miestni požiarnici.

V  roku 1962 zhorela stodola u Jozefa Beliša. Príčina: od sviečky v pivnici pod stodolou. Požiar lokalizovali miestni požiarnici a Verejný požiarny útvar Prešov.

V  roku 1973 požiar hospodárskych budov u Štefana Štvartáka, Adolfa Mišenku, Jozefa Hardoňa a Jozefa Baňasa. Príčina: hra detí so  zápalkami. Požiar  lokalizovali miestni požiarnici a občania s požiarníkmi z Červenice, Jakubovej Vole, Lipian a Verejný požiarny útvar Prešov.
roku 1984 požiar stohu na hospodárstve Štátneho majetku. Príčina:      samovznietenie.  Uhasili miestni požiarnici.
V roku 1987 požiar hospodárskych budov Štefana Pribulu. Príčina: neznáma. Lokalizovali miestni požiarnici a občania.
Posledný väčší požiar vypukol v roku 1992, keď zhorel rodinný dom Pavlíny Duľovej. Príčina nie je známa. Lokalizovali ho občania,požiarnici a Verejný požiarny útvar Sabinov.

V posledných rokoch sa veľkým neduhom stalo vypaľovanie trávy. Aj v našom chotári takéto požiare vznikli a vznikajú takmer každý rok. Pri ich likvidácii zasahujú miestni hasiči a občania, ale aj Hasičské záchranné zbory z Lipian a Sabinova. Lokalizujú sa prevažne ručne s konármi a lopatami, nakoľko technika nemá v kopcovitom teréne šancu. Okrem týchto požiarov bolo  aj niekoľko menších zahorení, ktoré boli v zárodku lokalizované.

Súťaže hasičských, požiarnych družstiev majú tradíciu od zakla­dania hasičských zborov.  Zmienim sa teraz  o výcviku a účasti družstiev na súťažiach.

Už naši  zakladatelia aj neskorší  členovia zboru venovali výcviku mužstva mimoriadnu pozornosť.  Dokonca za neúčasť na cvičeniach boli členom zboru udeľované tresty. Hasičské mužstva našej obce sa umie­stňovali na popredných miestach. V tejto  tradícii pokračovali a pok­račujú aj ďalšie generácie hasičov a požiarnikov, ktorí vzorne reprezentovali a reprezentujú náš zbor a obec.

V  roku 1954 sa vytvorilo prvé  ženské družstvo. O rok neskoršie teda v roku 1955 sa prebojovalo  cez obvodovú, okresnú a krajskú súťaž na  Celoštátne  kolo  požiarnych družstiev v Brne. 


Tradícia ženských družstiev  pokračuje so striedavými úspechmi  do dnešných čias. V zbore sa  vystriedalo niekoľko generácii žien až  po  dnešné dorastenky.

 

 

 


Aj družstva dorastencov a mužov striedali úspechy s neúspechmi. Každý rok postavíme  do previerok pripravenosti  niekoľko  družstiev. Jedna sa o  družstva mladých hasičov hry “Plameň“, dorastenky, dorastencov, žien, mužov a mužov nad 35 rokov.

V   posledných rokoch sa výkonnosť družstiev výrazne zlepšila o čom svedčia aj postupy na okresné, krajské kola a šarišský pohár. Výkony je treba stále vylepšovať hlavne  zodpovednejším prístupom ku tréningom a disciplinovanosťou. Príkladom môžu byť páni nad 35 rokov.

Všetkým,  ktorí reprezentovali zbor a našu obec patrí uznanie a úprimné poďakovanie. Činnosť hasičského zboru nespočívala len v hasení požiarov a výcviku družstiev. Nezanedbateľnou súčasťou činnosti bola kultúra. V  začiatkoch to boli tradičné „Hasičské bály“ neskôr tanečné zábavy, divadelné predstavenia, posviacka zástavy a významné výročia. V roku 1938  zbor dal vyhotoviť z vlastných prostriedkov zástavu. Na vtedajšie časy stala zástava neuveriteľných 8.000 korún.


Dňa 15. mája 1938 bola veľká slávnosť posviacky zástavy za účasti významných osobností Okresnej hasičskej jednoty a 130-tich hasičov z okolitých obcí. Táto zastáva je v súčasnosti umiestnená vo Vlastivednom múzeu v Prešove .

 

 

 


V roku 2008 zbor zakúpil z prostriedkov OcÚ novú zástavu, ktorá bola posvätená 4. mája spolu so sochou sv. Floriána. Socha je umiestnená v kapličke na požiarnej zbrojnici v centre obce.

 

Dňa 16. septembra 1945 sa konali veľkolepé oslavy 20. výročia založenia zboru. Oslavy sa začali slávnostnou sv. omšou a pokračovali valným zhromaždením, na ktorom boli prítomní vzácny hostia z hasičs­kých, ale aj politických orgánov a 120 hasičov zo Sabinova, Ňaršan, Uzovského Šalgova, Pečovskej Novej Vsi, Červenice a Lipian. Na slávnostnom zhromaždení odzneli pozdravné, ale aj politické prejavy, čo sa nestretlo  s pochopením u členov  zboru. Po obede nasledovalo obvodové, školské a poplachové  cvičenie. Po skončení hasičská tanečná zábava.


11. júna 1950 oslávil zbor 25.  výročie založenia. Oslavy sa ko­nali v  Národnej  škole za účasti veliteľa  OHJ Pavla Mikulu a zástupcu Jána  Mizeráka. Na oslavách bola  zhodnotená činnosť za 25. rokov. Po skončení zhromaždenia bolo  podané občerstvenie a vyhrávala  cigánska muzika.


V júni 1975 oslávil zbor 50. výročie založenia. Osláv sa zúčastnili predstavitelia verejného aj politického  života, zástupcovia OV ZPO a OIPO  z Prešova. Členovia  zboru boli odmenení  diplomami medailami Za vernosť a Za príkladnú prácu.

7.mája 1995 sa uskutočnili oslavy 70. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru. Oslavy začali slávnostnou sv. omšou za žijúcich aj nežijúcich hasičov. Nasledovalo valné zhromaždenie, kde bola prednesená správa o histórii zboru a odovzdané Pozdravné, Ďakovné listy,  Čestné uznania a Medaily za vernosť. Po obede bolo námetové cvičenie -  doprava vody na diaľku. Oslavy boli  zakončené tanečnú zábavou.

Dňa 10. júla 2005 sa konala oslava 80. výročia založenia zboru. Oslavy sa začali svätou omšou. Po nej bola slávnostná členská schôdza, kde boli odovzdané ďakovné listy a medaily. V kultúrnom programe vystúpil súbor Jazierko. Nasledoval slávnostný obed a po ňom  boli predvedené ukážky hasičských a záchranných činnosti.   

Oslavy významných výročí neboli jedinou kultúrnou činnosťou. Zbor pravidelne usporadúval tanečné  zábavy.  Finančný zisk z týchto zábav slú­žil na vylepšenie materiálneho  a  technického vybavenia zboru.

Nezanedbateľným prínosom pre pokladňu boli divadelné predstavenia. Ochotnícky krúžok vznikol už za čias zakladateľa zboru Jána Mizeráka a jeho manželky, ktorí boli súčasne aj režisérmi. Z nežijúcich členov zboru, ktorí režírovali predstavenia boli okrem už spomínaných Jozef Prokop,  Ján Popovič,  Imrich Štvarták, Imrich Badanič a Andrej Posilný.

Zo  žijúcich to  boli Jozef Posilný a Matej Čekan. Nacvičiť divadlo v dedinských podmienkach bola veľmi náročná práca a vyžadovala veľa voľného  času aj  trpezlivosti a ochoty, ako od režisérov, tak aj od účinkujúcich. Naši ochotníci sa s divadelnými predstaveniami predstavili aj v okolitých obciach na okresných a krajských divadelných prehliadkach. Z úspešných divadelných predstavení uvediem aspoň niektoré:  Strašidlo, Pani richtárka, Márnotratný syn, Hrob lásky, V službe lásky, Bačova žena, Hora volá, Marína Havranova, Ženský zákon, a mnoho ďalších. Divadelné predstavenia boli odohrané prevažne v Národnej škole, neskôr už v zbúranom ale aj terajšom kaštieli.  Režisérom, ale aj účinkujúcim, ktorí takouto formou šírili kultúru patrí naše úprimné poďakovanie.

Osvetovú činnosť šíril zbor organizovaním prednášok s preven­tívnou hasičskou tematikou hlavne v zimnom období. Občas členovia zboru prispievali do  Hasičských listov a do  terajšieho   „Požiarnika“. Dnešní naši členovia sa zúčastňujú rôznych školení s hasičskou tematikou.


Preventívna a verejnoprospešná činnosť bola jednou zo základných úloh zboru. Okrem už spomínaných prednášok boli povinné nočné strážne služby členov zboru. Neskôr sa tieto obmedzili už len počas žatevných prác a výmlatu obilia. Dnes sa tieto stráže už nekonajú a miesto nich robíme spolu s poslancami obecného  zastupiteľstva preventívne protipožiarne prehliadky zamerané na začiatok a koniec vykurovacieho obdobia.

 

Autor: Florián Bucko, Peter Petruf

 

Materiály, z ktorých som čerpal do  tejto historickej správy obsahujú ešte veľa podrobností zo  života nášho  zboru. Údaje sú z „Pamätnej knihy“ zo „Zápisníkov výborových schôdzi,  z materiálov výročných schôdzi, ale aj  z ústneho podania. Tento výber z dokumentov zboru je iba zlomkom z celkovej činnosti od  jeho  založenia po dnešok.

 

Aktuality a výsledky v súťažiach si môžete pozrieť na stránke DHZ Rožkovany :      www.dhzrozkovany.estranky.sk