Pozemky pre stavebníkov pripravené !  Vzdialenosť lokality od mesta Lipany iba 1,2 km

Nie je žiadnym tajomstvom, že v lokalite zvanej Jeruzalem má obec záujem vytvoriť podmienky na výstavbu rodinných domov a obecných bytov. Proces vyporiadania vlastníckych vzťahov , odkupovania pozemkov a príprava stavebných pozemkov pre budúcich stavebníkov bol a je dlhodobou a náročnou záležitosťou. S potešením však oznamujeme širokej verejnosti, že prvá etapa IBV nadobudla konkrétnu podobu. Obec má vo vlastníctve pozemky, ktoré sú pripravené na odpredaj pre výstavbu rodinných domov.

Je vydané aj územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Objekty technickej infraštruktúry, pripravujú sa všetky podklady k vydaniu stavebného povolenia na vybudovanie všetkých inžinierskych sietí, chodníkov a ciest. Dá sa povedať, že v súčasnosti obec disponuje stavebnými pozemkami v počte 31 o výmere cca 700 m² a jeden pozemok je pripravený na výstavbu obytného domu  so 14 obecnými nájomnými bytmi, nie sociálnymi. Výstavba bytového domu je podmienená získaním podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Plánujú sa jednoizbové byty v počte 4 o rozlohe 31 m² a dvojizbové v počte 10 o rozlohe cca. 56 m². Nájomné aj s príspevkom do fondu oprav, ale bez platieb za energiu by sa malo pohybovať v rozmedzí  90-130 € podľa veľkosti bytu. 

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo aj o predajnej cene pozemku na výstavbu rodinných domov  stanovenej na 16 € za m².

Záujemcovia o výstavbu či o nájomné obecné byty preto môžu podávať žiadosti na Obecný úrad v Rožkovanoch. Podmienky uskutočnenia výstavby budú konkretizované v kúpnych zmluvách.

Starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu záleží na rozvoji bývania a veríme, že týmito krokmi sa možnosti výrazne zlepšia. Obec je hrdá na lokalitu, ktorú ponúka na výstavbu, lokalitu, ktorá má svoje prednosti, lokalita atraktívna, tichá, dostupná a cenovo prijateľná pre budúcich stavebníkov.