ID podnetu: 6

Meno: Anonym

Podnet / otázka: Pan starosta kedy zacnete kotrolovat psov po dedine aj platcou? Na ulici ku majetkoch je ich dost cislo 299

Vložená / odpovedaná: 16.03.2024 / 09.04.2024

Odpoveď starostu:

Dobrý deň. Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať obec. Daň za psa je miestnou daňou, ktorú ukladá obec (správca dane). Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení sadzbu dane. V zmysle VZN (všeobecné záväzné nariadenie) obce Rožkovany číslo 1/2022, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2023, je stanovená sadzba dane za každého jednotlivého psa. Obec predmetnú daň vyberá od všetkých chovateľov psov v zmysle uvedeného VZN. Osobne som preveril chov psov na čísle 299 a v jeho okolí. Na súpisných číslach 245, 303, 301, 299, 298, 295, 285 chovatelia psov majú uhradené poplatky za psa. Vlastník psa platí daň za psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov. V prípade, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, daň za psa uhrádza držiteľ psa. Obec Rožkovany má tiež platné VZN (všeobecné záväzné nariadenie ) číslo 14/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi. Obec kontroluje dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne záväzných nariadení. Ako starosta obce som osobne komunikoval s chovateľmi psov, ktoré sa voľne pohybovali po verejných priestranstvách. Sú situácie, keď psík utečie majiteľovi občasne, ale stretli sme sa prípadom, keď pes bol videný častejšie na verejnom priestranstve. Zatiaľ sme to riešili osobným pohovorom a upozornením. Zo strany majiteľa psa bola sľúbená náprava. Obec tieto prípady sleduje. Vieme, že niekomu prekáža brechot psa, ale obec je v princípe agrárna a občania chovajú zvieratá pre potešenie aj pre úžitok. Myslím si, že horšia je situácia v mestách, ľudia musia strpieť zvieratá a nie len psov v bytovkách. Snažme sa byť k sebe tolerantní, či už som chovateľom psa, hydiny, ošípanej alebo iných zvierat. Skrátene by som odpovedal na vašu otázku. Obec sa s plnou vážnosťou venuje otázke chovu psov a plateniu poplatkov za psa v našej obci. Ako občan aj ako starosta obce sa rád k tejto téme porozprávam aj osobne.
Andrej Girášek

Otázky a podnety pre starostu

Ing. Stanislav Girašek - starosta obce Rožkovany

Vážení občania. Vyplnením formulára sa na mňa môžte obrátiť s akukoľvek otázkou, alebo podnetom týkajúceho sa života v našej obci a samosprávy. Budem sa Vám snažiť čo najskôr odpovedať. Ďakujem.