Elektronická úradná tabuľa

Obec Rožkovany zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a obecných komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.02.2015 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [32.50K]
13.02.2015 Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [37.00K]
13.02.2015 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [47.00K]
13.02.2015 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [33.00K]
13.02.2015 Žiadosť o povolenie na umiestnenie malého zdroja znečistenia Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [30.50K]
07.08.2020 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania MK - Rozkopávkové povolenie Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [0.00B]
04.06.2015 Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE Tlačivo na vyplnenie Verejné podujatia stiahnuť [13.37K]
13.02.2015 Oznámenie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí Tlačivo na vyplnenie Verejné podujatia stiahnuť [36.00K]
26.05.2008 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Rožkovany VZN stiahnuť [133.83K]
26.05.2008 VZN č. 1/2007 O zbere, preprave a zneškodňovaní ... VZN stiahnuť [288.64K]
15.12.2012 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií VZN VZN stiahnuť [177.31K]
20.02.2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Rožkovany (Cintorínsky poriadok) VZN/2011 VZN stiahnuť [81.69K]
15.12.2012 VZN o určených platených službách VZN stiahnuť [121.43K]
27.11.2023 Návrh rozpočtu_VÝDAVKY Návrh rozpočtu Rozpočet stiahnuť [2.07M]
27.11.2023 Návrh rozpočtu_PRÍJMY Návrh rozpočtu Rozpočet stiahnuť [284.43K]
15.02.2016 POHREBISKO ROŽKOVANY k 31.12.2015 + mapa hrobov Základné dokumenty stiahnuť [2.37M]
08.02.2008 Zásady pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku + Dodatky č. 2,3,4,5,6,7,8 Interná smernica zo dňa 08.02.2008 Základné dokumenty stiahnuť [3.81M]
08.03.2015 Predaj stavebných pozemkov IBV - základné dokumenty Návrhy zmlúv a zásady prideľovania ... Základné dokumenty stiahnuť [780.00K]
01.04.2015 Požiarny poriadok obce VZN č. 1/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
25.05.2015 Poskytovanie finančných príspevkov na úpravu rodinných pomerov dieťaťa VZN č. 2/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
04.06.2015 Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie V OBJEKTE Tlačivo na vyplnenie Verejné podujatia stiahnuť [13.24K]
29.06.2015 Poskytovanie sociálnych služieb, výška a spôsob úhrad za poskytované sociálne služby VZN č. 4/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
29.06.2015 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 3/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
11.06.2015 Záverečný účet obce Rok 2014 Rozpočet stiahnuť [292.50K]
11.06.2015 Záverečný účet obce Plnenie rozpočtu r. 2014 Rozpočet stiahnuť [139.00K]
25.06.2015 Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta pre príležitostný predaj v obci Rožkovany Tlačivo na vyplnenie Verejné podujatia stiahnuť [153.24K]
25.06.2015 Povolenie na zriadenie trhového miesta pre príležitostný predaj a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste Tlačivo na vyplnenie Verejné podujatia stiahnuť [76.69K]
04.05.2015 Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o ... Základné dokumenty
16.07.2015 Záverečný účet Obce Rožkovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 26.06.2015 Rozpočet stiahnuť [5.97M]
11.09.2015 Štatút obecného kronikára VZN č. 7/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
01.11.2015 Organizačný poriadok prevádzky ihriska v areáli Materskej školy v Rožkovanoch Interná smernica Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
11.09.2015 Dodržiavanie čistoty a verejného poriadku na území obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 6/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
11.09.2015 Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch v obci Rožkovany VZN č. 5/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
28.11.2015 Určenie čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 9/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
11.09.2015 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (Zrušená) Interná smernica č. 8/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
11.09.2015 Pracovný poriadok obce Rožkovany Interná smernica č. 7/2015 VZN stiahnuť [347.93K]
11.09.2015 Organizačný poriadok Obecného úradu v Rožkovanoch Interná smernica č. 6/2015 VZN stiahnuť [488.15K]
11.09.2015 Etický kódex zamestnanca obce Rožkovany Interná smernica č. 5/2015 VZN stiahnuť [187.16K]
07.05.2015 Zásady pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rožkovany Interná smernica č. 4/2015 Základné dokumenty stiahnuť [882.67K]
20.03.2015 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rožkovany (Zrušená) Interná smernica č. 3/2015 VZN stiahnuť [362.54K]
20.03.2015 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch (Zrušená) Interná smernica č. 2/2015 VZN stiahnuť [364.97K]
20.03.2015 Štatút obce Rožkovany (Zrušená) Interná smernica č. 1/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2015 Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území obce Rožkovany VZN č. 13/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2015 Určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (Zrušené) VZN č. 12/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2015 Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Zrušené) VZN č. 10/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
22.12.2015 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rožkovany na obdobie 2015 - 2023 PHSR_Aktualizácia s predĺžením platnosti Základné dokumenty stiahnuť [2.71M]
15.12.2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 11/2015 VZN stiahnuť [0.00B]
24.02.2014 Podmienky prideľovania nájomných bytov na území obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 1/2014 VZN stiahnuť [2.01M]
29.02.2016 Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (Zrušené) VZN č. 14/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
02.05.2016 Ochrana a ošetrovanie drevín - usmernenie obcí okresu Sabinov + Arboristický štandard "Rez stromov" Životné prostredie stiahnuť [2.46M]
27.11.2023 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ - príjmy + výdavky Návrh rozpočtu Rozpočet stiahnuť [365.43K]
26.02.2016 Dopravno-prevádzkový poriadok a zásady používania služobných motorových vozidiel Interná smernica č. 9/2016 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
07.03.2016 Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR 05.03.2016 Základné dokumenty stiahnuť [9.46M]
07.03.2016 Ohlásenie drobnej stavby Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [75.70K]
31.03.2016 Zverejnenie zámeru zámeny obecného pozemku a budovy vo vlastníctve Marduňa, s. r. o. Zverejnenie zámeru Základné dokumenty stiahnuť [99.91K]
04.02.2016 Povodňový plán záchranných prác Obec Rožkovany Základné dokumenty stiahnuť [2.49M]
27.06.2016 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rožkovany VZN č. 15/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2016 Verejná kanalizácia, odpadové vody a vody z povrchového odtoku na území obce Rožkovany VZN č. 16/2016 v znení ... VZN stiahnuť [0.00B]
24.05.2016 Záverečný účet Obce Rožkovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 záverečný účet a rozpočtové hospodárenie ... Rozpočet stiahnuť [286.42K]
31.08.2016 Územný plán PSK Oznámenie o verejnom prerokovaní a ... Základné dokumenty stiahnuť [1.34M]
22.09.2016 Výzva na predloženie ponuky Sanácia územia s nezákonne uloženým ... Základné dokumenty stiahnuť [475.34K]
12.10.2016 Aktualizácia zásad prideľovania pozemkov na výstavbu rodinných domov Lokalita "Jeruzalem" - I. etapa VZN stiahnuť [0.00B]
20.10.2016 Územný plán Prešovského samosprávneho kraja Okresný úrad Prešov Základné dokumenty stiahnuť [365.95K]
07.03.2016 Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [74.43K]
03.11.2016 Žiadosť o zriadenie vodovodnej/plynovej prípojky - drobnej stavby Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [115.50K]
03.11.2016 TECHNICKÉ PODMIENKY PRE PRIPOJENIE PLYNOVEJ PRÍPOJKY Doplňujúce informácie Stavebné tlačivá stiahnuť [86.84K]
03.11.2016 TECHNICKÉ PODMIENKY PRE PRIPOJENIE KANALIZAČNEJ/VODOVODNEJ PRÍPOJKY Doplňujúce informácie Stavebné tlačivá stiahnuť [124.96K]
15.12.2016 (Zrušené) Poskytovanie služieb na území obce Rožkovany VZN č. 18/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2016 Organizácia miestneho referenda na území obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 17/2016 VZN stiahnuť [0.00B]
13.12.2016 Rozpočet na rok 2017 Schválený rozpočet Obecným zastupiteľstvom Uznesenie ... Rozpočet stiahnuť [0.00B]
20.02.2015 Podmienky poskytovania dotácií VZN VZN stiahnuť [762.34K]
13.12.2016 Verejné obstarávanie Interná smernica č. 12/2016 Základné dokumenty stiahnuť [500.20K]
31.05.2016 Bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu osobných údajov obce Rožkovany Interná smernica č. 10/2016 Základné dokumenty stiahnuť [1.24M]
13.12.2016 Správne poplatky v podmienkach obce Rožkovany Interná smernica č. 11/2016 Základné dokumenty stiahnuť [389.33K]
03.03.2017 Podmienky prideľovania nájomných bytov na území obce Rožkovany VZN č. 19/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
03.03.2017 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 20/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
03.03.2017 Určenie čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 21/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
03.03.2017 Určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (Zrušené) VZN č. 22/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
29.05.2017 Podmienky poskytovania dotácií z prostriedkov obce Rožkovany (Zrušené) VZN č. 23/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
13.02.2017 Zriadenie vodnej stavby "Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu" Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [2.80M]
24.02.2021 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Základné dokumenty stiahnuť [222.83K]
22.03.2017 Oznámenie o výsledku vybavenia petície Petícia o ochranu našich občianskych ... Základné dokumenty stiahnuť [198.72K]
12.06.2017 Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rožkovany Jozef Bujňák Základné dokumenty stiahnuť [29.70K]
12.06.2017 Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rožkovany Peter Pirožek, Andrea Marhevková Základné dokumenty stiahnuť [30.24K]
12.06.2017 Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rožkovany Ing. Marek Raca, Jana Racová Základné dokumenty stiahnuť [30.62K]
01.02.2013 Záväzná časť územného plánu obce Rožkovny VZN č. 1/2013 VZN stiahnuť [6.37M]
18.05.2017 Záverečný účet Obce Rožkovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Rozpočet stiahnuť [143.29K]
14.06.2017 Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rožkovany Lukáš Grejták Základné dokumenty stiahnuť [30.32K]
26.09.2017 Zásady pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rožkovany Interná smernica č. 13/2017 Základné dokumenty stiahnuť [134.89K]
06.10.2017 Pracovná ponuka Centrum manažmantu regionálneho rozvoja okresu ... Základné dokumenty stiahnuť [41.05K]
08.11.2017 Domový poriadok Bytový dom 361 Základné dokumenty stiahnuť [3.64M]
22.11.2017 VZN- zavedenie a poskytovanie elektronických služieb VZN č. 24/2017 VZN stiahnuť [0.00B]
28.12.2017 25/2017_VZN_ Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady a DSO VZN č. 25/2017 VZN stiahnuť [2.81M]
13.12.2017 Rozpočet 2018 13.12.2017 Rozpočet stiahnuť [2.72M]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru zámeny obecných pozemkov a podielu p. Anny Nehilovej Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru kúpy majetku Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru zámeny obecného pozemku a podielu p. Korinka Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru predaja majetku Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru predaja majetku Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
13.03.2018 VZN Určenie výšky fin. prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (Zrušené) VZN č. 26/2018 VZN stiahnuť [0.00B]
23.02.2018 Verejná vyhláška OZNÁMENIE 20.3.2018 Životné prostredie stiahnuť [1.13M]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru kúpy majetku Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [16.02K]
13.03.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zrušenie trvalého pobytu V. Girašek Základné dokumenty stiahnuť [231.24K]
17.05.2018 Verejná vyhláška Verejná vyhláška Územné rozhodnutie Životné prostredie stiahnuť [7.06M]
09.05.2018 VZN o organizácií miestneho referenda v obci Rožkovany (Zrušené) VZN č. 27/2018 VZN stiahnuť [5.63M]
23.05.2018 Oznámenie Oznámenie o začatí územného konania ... Základné dokumenty stiahnuť [676.40K]
28.05.2018 Oznámenie Oznámenie o začatí územného konania ... Základné dokumenty stiahnuť [654.21K]
12.06.2018 Rozhodnutie Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ... Základné dokumenty stiahnuť [1.98M]
27.07.2018 oznámenie o začatí stav. konania . VSD oznámenie o začatí stav. konania ... Základné dokumenty stiahnuť [653.00K]
27.07.2018 Rozhodnutie rozhodnutie - prístupová komunikácia Základné dokumenty stiahnuť [2.35M]
30.08.2018 Schválenie zámeru kúpy pozemku p. č. 490/52 II. etapa IBV Základné dokumenty stiahnuť [16.30K]
30.08.2018 Schválenie zámeru kúpy časti pozemku p. č. 287/1 p. Jančová Základné dokumenty stiahnuť [16.17K]
17.09.2018 Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020 - návrh Okresný úrad Prešov Životné prostredie stiahnuť [775.97K]
14.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania Bytový dom Rožkovany p. č. ... Základné dokumenty stiahnuť [725.04K]
14.11.2018 Verejná vyhláška ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Územné rozhodnutie "Multifunkčné ihrisko" Základné dokumenty stiahnuť [2.80M]
11.10.2018 Stavebné povolenie "Rožkovany - úprava časti NN siete" Východoslovenská distribučná, a.s. "Rožkovany - ... Základné dokumenty stiahnuť [2.49M]
12.10.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci ... Základné dokumenty stiahnuť [954.07K]
18.10.2018 Stavebné povolenie "Prístupová komunikácia" Stavebné povolenie "Bytový dom Rožkovany ... Základné dokumenty stiahnuť [2.79M]
10.10.2018 Zverejnenie zámeru kúpy časti pozemku p.č. 287/1 p. Jančová Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
05.11.2018 Rozpočet na rok 2019 Schválený rozpočet - príjmy a ... Rozpočet stiahnuť [4.58M]
26.11.2018 Oznámenie o začatí územného konania - Eurovelo Oznámenie verejnou vyhláškou Základné dokumenty stiahnuť [928.48K]
07.12.2018 Oznámenie o začatí územného konania Nájomné byty nižšieho štandardu - ... Základné dokumenty stiahnuť [1.53M]
24.01.2019 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby EuroVelo 11 v regióne ZHOT Základné dokumenty stiahnuť [1.05M]
29.01.2019 Rozhodnutie o prerušení územného konania Nájomné byty nižšieho štandardu - ... Základné dokumenty stiahnuť [697.45K]
01.02.2019 PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA obce Rožkovany 2016 - 2020 Rozhodnutie OÚ - odboru starostlivosti ... Životné prostredie stiahnuť [1.04M]
08.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania Optický kábel SITEL, s. r. ... Základné dokumenty stiahnuť [0.96M]
13.02.2019 Oznámenie o strategickom dokumente "Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky ... Základné dokumenty stiahnuť [2.33M]
19.02.2019 Verejná vyhláška ROZHODNUTIE HUAWEI TECHNOLOGIES (Slovak), s.r.o. Základné dokumenty stiahnuť [3.21M]
22.02.2019 VZN 1/2019 Určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [0.00B]
22.02.2019 Štatút obce Rožkovany (Zrušená) Interná smernica č. 1/2019 VZN stiahnuť [5.85M]
22.02.2019 DODATOK č. 11 k Zásadám pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku Článok II. Výška príspevku VZN stiahnuť [270.60K]
27.04.2018 Záverečný účet Obce Rožkovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Rožkovany Rozpočet stiahnuť [387.49K]
18.03.2019 VZN 2/2019 Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (Zrušené) Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [446.84K]
15.04.2019 Oznámenie o strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho ... Základné dokumenty stiahnuť [712.09K]
15.04.2019 Oznámenie o začatí územného konania HUAWEI TECHNOLOGIES (Slovak), s.r.o. Základné dokumenty stiahnuť [547.87K]
29.04.2019 VZN 3/2019 Určenie školského obvodu základnej školy zriadenej obcou Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [0.00B]
09.05.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA opätovného územného konania Nájomné byty nižšieho štandardu Základné dokumenty stiahnuť [1.23M]
21.05.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE HUAWEI TECHNOLOGIES (Slovak), s.r.o. Základné dokumenty stiahnuť [4.35M]
27.05.2019 Oznámenie o strategickom dokumente Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky ... Základné dokumenty stiahnuť [628.64K]
28.05.2019 Oznámenie o začatí územného konania Optická sieť - Rožkovany FTTH ... Základné dokumenty stiahnuť [5.71M]
20.05.2019 Záverečný účet Obce Rožkovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Záverečný účet Obce Rožkovany Rozpočet stiahnuť [401.75K]
29.05.2019 Rozhodnutie (verejnou vyhláškou) SITEL, s.r.o., Košice Základné dokumenty stiahnuť [1.46M]
08.08.2019 VZN 5/2019 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [370.26K]
08.08.2019 (Zrušené) VZN 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [314.42K]
30.12.2019 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a obce Interná smernica č. 4/2019 VZN stiahnuť [0.00B]
17.07.2019 Územné rozhodnutie "Optická sieť - Rožkovany FTTH" LiveNET, s. r. o. Základné dokumenty stiahnuť [4.65M]
25.07.2019 Rozhodnutie - zastavenie územného konania Nájomné byty nižšieho štandardu - ... Základné dokumenty stiahnuť [2.06M]
05.09.2019 Rozhodnutie o využití územia - Verejná vyhláška Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci ... Základné dokumenty stiahnuť [2.56M]
25.10.2019 VZN 7/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [340.76K]
25.10.2019 VZN 6/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky z ZŠ zriadenej obcou Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [291.13K]
02.12.2019 Zverejnenie zámeru predaja pozemku KNC 234/1 a 234/9 COOP Jednota Prešov Základné dokumenty stiahnuť [186.16K]
30.09.2019 Verejná vyhláška - Upovedomenie o podaní odvolania Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci ... Základné dokumenty stiahnuť [807.94K]
31.10.2019 Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [359.77K]
05.12.2019 VZN 8/2019 o dani z nehnuteľností na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [0.00B]
05.12.2019 (Zrušené) VZN 9/2019 o miestnych daniach na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [307.20K]
05.12.2019 (Zrušené) VZN 10/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [316.38K]
05.12.2019 VZN 12/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [326.98K]
05.12.2019 VZN 11/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [0.00B]
30.12.2019 Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva a obce Interná smernica č. 5/2019 VZN stiahnuť [313.73K]
02.12.2019 Rozpočet na rok 2020 Rozpočet Rozpočet stiahnuť [3.72M]
01.09.2019 Smernica o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení protispoločenskej činnosti Interná smernica č. 3/2019 VZN stiahnuť [387.23K]
30.12.2019 Štatút obce 1. 1. 2020 VZN stiahnuť [0.00B]
02.01.2020 Dodatok č. 12/2020 k zásadám pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku Interná smernica VZN stiahnuť [264.89K]
28.02.2020 Štandardy kvality za oblasť VODA - odpadová Dotazník Základné dokumenty stiahnuť [49.87K]
23.04.2020 (Zrušené) VZN 13/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [239.75K]
02.03.2020 Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o dodatočné povolenie stavby Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
01.04.2020 Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci ... Základné dokumenty stiahnuť [5.72M]
08.04.2020 Oznámenie o zrušení ústneho pojednávania dňa 16. 4. 2020 Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu Základné dokumenty stiahnuť [234.40K]
23.04.2020 Záverečný účet Obce Rožkovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 Záverečný účet Obce Rožkovany Rozpočet stiahnuť [6.68M]
30.04.2020 Oznámenie o strategickom dokumente Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky ... Základné dokumenty stiahnuť [273.94K]
26.05.2020 Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou Rozšírenie vodovodu Základné dokumenty stiahnuť [432.64K]
19.06.2020 Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a ... Základné dokumenty stiahnuť [455.62K]
01.07.2020 Prevádzkový poriadok Zberného dvora v obci Rožkovany Zberný dvor v obci Rožkovany VZN stiahnuť [0.00B]
13.07.2020 Verejná vyhláška - Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu Základné dokumenty stiahnuť [615.33K]
12.08.2020 ROZHODNUTIE- Rozhodnutie o dodatočnom povolení vodnej stavby spojené s kolaudáciou stavby Dodatočné stavebné povolenie spojené s ... Základné dokumenty stiahnuť [1.33M]
13.08.2020 Oznámenie- Oznámenie o začatí stavebného konania - zmena oznámenia Oznámenie o začatí stavebného konania ... Základné dokumenty stiahnuť [1.07M]
11.09.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Obytná skupina IBV Rožkovany-obytná zóna ... Základné dokumenty stiahnuť [857.63K]
05.10.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o priebehu stavebného konania Eurovelo 11 - I. Etapa Základné dokumenty stiahnuť [641.57K]
22.10.2020 Verejná vyhláška ROZHODNUTIE o umiestnení stavby Obytná skupina IBV Rožkovany-obytná zóna ... Základné dokumenty stiahnuť [3.94M]
07.12.2020 VZN 23/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [274.80K]
07.12.2020 VZN 22/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [303.94K]
07.12.2020 VZN 21/2020 dodatok č. 1 VZN č. 11/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [271.62K]
07.12.2020 VZN 20/2020 o zrušení VZN obce č. 11/2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rožkovany Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [267.66K]
07.12.2020 VZN 18/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [292.38K]
07.12.2020 VZN 19/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [285.97K]
07.12.2020 VZN 17/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadk Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [283.75K]
07.12.2020 VZN 16/2020 o pravidlách používania alkoholických nápojov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [287.36K]
20.11.2020 Stavebné povolenie Eurovelo 11 v regióne ZOHT Základné dokumenty stiahnuť [7.69M]
07.12.2020 VZN 15/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [190.33K]
07.12.2020 VZN 14/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejn Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [231.54K]
02.10.2020 Konsolidovaná výročná správa Obce Rožkovany za rok 2019 Výročná správa 2019 Rozpočet stiahnuť [10.15M]
01.12.2020 Rozpočet na rok 2020 Schválený uznesením č. 131/2020/27.11.2020 Rozpočet stiahnuť [4.84M]
07.12.2020 VZN 24/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [285.91K]
08.03.2021 (Zrušené) VZN 25/2021 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [888.95K]
05.03.2021 Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Základné dokumenty stiahnuť [659.31K]
12.03.2021 Dodatok č. 13/2021 k "Zásadám pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku" zo dňa 08.02.2008 Interná smernica VZN stiahnuť [269.20K]
21.05.2021 VZN 26/2021 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce č. 18/2016 Poskytovanie služieb na území obce Rožkovany VZN VZN stiahnuť [261.13K]
19.05.2021 Záverečný účet Obce Rožkovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 Záverečný účet Obce Rožkovany Rozpočet stiahnuť [5.36M]
29.04.2021 Zverejnenie zámeru zámeny časti susediacich pozemkov KNC 203/3 a KNC 204 Zámena časti pozemkov Základné dokumenty stiahnuť [382.12K]
01.06.2021 Sadzobník úhrad za krátkodobý nájom obce Rožkovany VZN VZN stiahnuť [356.87K]
01.07.2021 Verejná vyhláška - SSC - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka Základné dokumenty stiahnuť [1.18M]
28.07.2021 (Zrušené) VZN 27/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou VZN VZN stiahnuť [219.89K]
28.07.2021 VZN 28/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou VZN VZN stiahnuť [195.49K]
16.09.2021 Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka Základné dokumenty stiahnuť [5.98M]
04.10.2021 Oprava chyby v Rozhodnutí Eurovelo 11 v regióne ZOHT Základné dokumenty stiahnuť [561.48K]
11.11.2021 Výrub drevín Žiadosť na vydanie súhlasu + ... Životné prostredie stiahnuť [1.33M]
02.12.2021 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov VSD, a. s. Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
06.12.2021 ROZPOČET 2022 VÝDAVKY Rozpočet stiahnuť [5.67M]
06.12.2021 ROZPOČET 2022 PRÍJMY Rozpočet stiahnuť [855.69K]
15.12.2021 (Zrušené) VZN č. 29/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na území obce Rožkovany Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [311.11K]
18.01.2022 Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí zlúčeného úz. a st. konania Novostavba radových rodinných domov - ... Základné dokumenty stiahnuť [1.46M]
27.01.2022 Verejná vyhláška-OPAKOVANÉ OZNÁMENIE o začatí zlúč. úz. a st.konania Novostavba radových RD- Nórske fondy Základné dokumenty stiahnuť [525.39K]
07.02.2022 Zámer - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením spoločnosťou CBR, s. r. o. OÚ Sabinov, odbor starost. o ... Základné dokumenty stiahnuť [5.37M]
10.03.2022 VZN č. 32/2022 Dodatok č. 1 VZN č. 27/2021 o určení výšky príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obc VZN VZN stiahnuť [273.21K]
10.03.2022 VZN č. 31/2022 Dodatok č. 1 VZN č. 25/2021 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou VZN VZN stiahnuť [277.60K]
23.02.2022 Dodatok č. 14/2022 k zásadám pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku Interná smernica VZN stiahnuť [256.08K]
10.03.2022 Stavebné povolenie - Verejná vyhláška SO 01 Novostavba radových rodinných ... Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
28.03.2022 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2021 Komunálne a DSO z obce Základné dokumenty stiahnuť [1.47M]
30.03.2022 Oznámenie o začatí správneho konania - POZVÁNKA 12. 04. 2022 Životné prostredie stiahnuť [318.35K]
11.04.2022 Odvolanie Jozefa Posilného a Jarmily Poklembovej v zastúpení Pavol Poremba - verejná vyhláška SO 01 Novostavba radových rodinných ... Základné dokumenty stiahnuť [4.19M]
05.05.2022 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka Základné dokumenty stiahnuť [331.24K]
09.05.2022 VV - Odvolanie J. Posilného a Jarmily Poklembovej - predloženie odvolaciemu orgánu SO 01 Novostavba radových rodinných ... Základné dokumenty stiahnuť [462.33K]
05.05.2022 Záverečný účet Obce Rožkovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 Záverečný účet Obce Rožkovany Rozpočet stiahnuť [720.57K]
20.05.2022 VV_Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia Cesta č. III/3188 v k. ... Základné dokumenty stiahnuť [317.33K]
20.05.2022 VV_Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia Cesta č. III/3188 v k. ... Základné dokumenty stiahnuť [360.29K]
30.05.2022 Oznámenie o začatí správneho konania Výrub drevín _ Pavol Ševčík Životné prostredie stiahnuť [231.24K]
01.06.2022 Oznámenie o strategickom dokumente Adaptačná stratégia na zmenu klímy ... Základné dokumenty stiahnuť [784.43K]
10.06.2022 Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov OPATRENIA na kontrolu a zabránenie ... Základné dokumenty stiahnuť [840.87K]
16.06.2022 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu Štatistický úrad SR Základné dokumenty stiahnuť [344.49K]
16.06.2022 Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach Štatistický úrad SR Základné dokumenty stiahnuť [386.66K]
07.07.2022 Oznámenie o strategickom dokumente Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky ... Základné dokumenty stiahnuť [428.48K]
19.07.2022 Rozhodnutie o odvolaní (OÚ Prešov) Novostavba radových rodinných domov - ... Základné dokumenty stiahnuť [1.07M]
01.08.2022 Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Dubovica" OÚ Sabinov, odbor starost. o ... Základné dokumenty stiahnuť [405.35K]
05.08.2022 Oznámenie o strategickom dokumente Nízkouhliková stratégia organizácií v zriaďovateľskej ... Základné dokumenty stiahnuť [745.16K]
17.08.2022 Oznámenie o vstupe na pozemok VSD, a. s. Košice Základné dokumenty stiahnuť [162.13K]
24.08.2022 Oznámenie o pokračovaní v konaní zlúčeného úz. a stav. konania Novostavba radových rodinných domov - ... Základné dokumenty stiahnuť [891.97K]
24.08.2022 Oznámenie o začatí úz. konania a o nariadení ústneho pojednávania Obec Kamenica - Rozšírenie kanalizácie ... Základné dokumenty stiahnuť [870.67K]
06.09.2022 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia Eurovelo 11 v regióne ZOHT Základné dokumenty stiahnuť [880.04K]
18.10.2022 VZN č. 33/2022 Dodatok č. 2 VZN č. 27/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a v ŠZ zriedených obcou VZN VZN stiahnuť [281.39K]
10.10.2022 VV - ROZHODNUTIE - Predĺženie platnosti stavebného povolenia Eurovelo 11 v regióne ZOHT Základné dokumenty stiahnuť [1.03M]
14.10.2022 Verejná vyhláška - Oznámenie o zmene PD v zlúčenom územnom a stavenom konaní Novostavba radových rodinných domov - ... Základné dokumenty stiahnuť [1.56M]
14.10.2022 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka Základné dokumenty stiahnuť [970.66K]
18.10.2022 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí úz. konania "Obytná skupina IBV - obytná ... Základné dokumenty stiahnuť [639.37K]
25.10.2022 Oznámenie - Úprava VN vedenia - Lipany, Rožkovany, Červenica, Jakubova Voľa VSD, a. s. Košice Základné dokumenty stiahnuť [697.87K]
07.11.2022 Rozhodnutie - Obec Kamenica - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [830.06K]
07.11.2022 Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 Obec Rožkovany Rozpočet stiahnuť [1.98M]
22.11.2022 VV - Stavebné povolenie I/68 a a III/3188 Rožkovany ... Základné dokumenty stiahnuť [8.92M]
15.12.2022 VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO na území obce Rožkovany VZN od 1. 1. 2023 VZN stiahnuť [312.12K]
15.12.2022 VZN č. 1/2022 o miestnych daniach na území obce Rožkovany VZN od 1. 1. 2023 VZN stiahnuť [289.17K]
29.11.2022 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie SO 01 Novostavba radových rodinných ... Základné dokumenty stiahnuť [7.58M]
19.12.2022 VV - Rozhodnutie - zmena územného rozhodnutia "Obytná skupina IBV - obytná ... Základné dokumenty stiahnuť [1.39M]
02.01.2023 Dodatok č. 15/2023 k zásadám pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku Interná smernica VZN stiahnuť [0.00B]
20.12.2022 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Rožkovany, okres Sabinov Prípravné konanie Základné dokumenty stiahnuť [1.05M]
04.01.2023 Rozpočet na rok 2023 Príjmy Rozpočet stiahnuť [591.23K]
04.01.2023 Rozpočet na rok 2023 Výdavky Rozpočet stiahnuť [3.79M]
02.01.2023 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu Štatistický úrad SR Základné dokumenty stiahnuť [369.65K]
27.02.2023 VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevku v MŠ a v ŠZ zriadených obcou Rožkovany Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [0.00B]
19.01.2023 Obec Kamenica - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
25.01.2023 VV - Odvolanie Jozefa Posilného proti stavebnému povoleniu Novostavba radových rodinných domov - ... Základné dokumenty stiahnuť [2.12M]
27.02.2023 VZN č. 4/2023 o poskytovaní finančných prostriedkov MŠ a ŠZ zriadeným obcou Rožkovany Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [292.47K]
22.02.2023 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - Rok 2022 Štatistický úrad SR Základné dokumenty stiahnuť [2.11M]
27.02.2023 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová - vyhodnotenie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Základné dokumenty stiahnuť [204.62K]
01.03.2023 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností Štatistický úrad SR Základné dokumenty stiahnuť [531.39K]
17.03.2023 VV - Predĺženie prerušenia územného konania - oznámenie Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie Základné dokumenty stiahnuť [704.93K]
21.03.2023 Odvolanie Jozefa Posilného - Novostavba rad. RD - 5 BJ Verejná vyhláška - Predloženie odvolaciemu ... Základné dokumenty stiahnuť [667.00K]
23.03.2023 VV - Oznámenie o začatí ÚK - zmena územného rozhodnutia Kamenica - kanalizácia Základné dokumenty stiahnuť [930.64K]
06.04.2023 Oznámenie o strategickom dokumente PHRaSR 2021 - 2027 Jakubová Voľa Základné dokumenty
18.04.2023 VV - Oznámenie o začatí územného konania Odvodnenie futbalového ihriska obce Kamenica Základné dokumenty stiahnuť [548.28K]
28.04.2023 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verej. funkcionára Ing. Stanislav Girašek Základné dokumenty stiahnuť [973.63K]
03.05.2023 Vv - ROZHODNUTIE Kamenica - kanalizácia Základné dokumenty stiahnuť [1.20M]
16.05.2023 Plán kontrolnej činnosti HK obce II. polrok 2023 Základné dokumenty stiahnuť [267.72K]
22.05.2023 Rozhodnutie - Novostavba radových RD - 5 BJ Novostavba radových RD - 5 ... Základné dokumenty stiahnuť [1.57M]
30.06.2023 Záverečný účet Obce Rožkovany 2022 ZÚ a rozpočtové hospodárenie Rozpočet stiahnuť [1.23M]
02.06.2023 VV - Rozhodnutie Odvodnenie futbalového ihriska obce Kamenica Základné dokumenty stiahnuť [1.81M]
05.06.2023 VV_Opakované predĺženie prerušenia územného konania - oznámenie Obec Kamenica - Rozšírenie kanalizácie ... Základné dokumenty stiahnuť [676.80K]
05.06.2023 Oznámenie o vstupe na pozemok - predĺženie VSD, a. s. Základné dokumenty stiahnuť [163.55K]
07.06.2023 Zverejnenie zámeru kúpy spoluvlastníckych podielov na pozemku KNE 490/45 Dôvod osobitného zreteľa Základné dokumenty stiahnuť [155.49K]
07.06.2023 Zverejnenie zámeru kúpy parcely KNC 582/161 Dôvod osobitného zreteľa Základné dokumenty stiahnuť [170.31K]
12.06.2023 VV _ Oznámenie o začatí územného konania Kamenica - Rozšírenie kanalizácie a ... Základné dokumenty stiahnuť [908.11K]
14.06.2023 VV _ Oznámenie o strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility PSK Základné dokumenty stiahnuť [645.50K]
14.06.2023 VV_ Zámer a upovedomenie - Zvýšenie mobilného zariadenia na zhodnocovanie ost. staveb. odpadov CBR s. r. o. - ... Základné dokumenty stiahnuť [766.25K]
30.06.2023 VV - Oznámenie o začatí úz. konania - zmena úz. rozhodnutia Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci ... Základné dokumenty stiahnuť [443.86K]
30.06.2023 Oznámenie o strategickom dokumente Lipany ÚPN_M Zmeny a doplnky ... Základné dokumenty stiahnuť [375.01K]
12.07.2023 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov VSD, a. s. Základné dokumenty stiahnuť [468.37K]
17.07.2023 VV "Kamenica vodovod - Rozšírenie vodovodu" Obec Kamenica Základné dokumenty stiahnuť [839.92K]
23.08.2023 Zverejnenie zámeru kúpy spoluvlastníckych podielov na pozemku KNE 490/45 Dôvod osobitného zreteľa Základné dokumenty stiahnuť [165.96K]
23.08.2023 Zverejnenie zámeru kúpy parcely KNC 582/161 Dôvod osobitného zreteľa Základné dokumenty stiahnuť [181.60K]
06.09.2023 Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK Zaslanie správy o hodnotení strategického ... Životné prostredie stiahnuť [100.59K]
06.09.2023 PHSR PSK2021-2030 Zaslanie správy o hodnotení strategického ... Životné prostredie stiahnuť [100.46K]
12.09.2023 Zvýšenie kapacity mobil.zariadenia na zhodnocovanie ost.stav.odpadov ZÁMER CBR s.r.o. Životné prostredie stiahnuť [5.04M]
12.09.2023 Zvýšenie kapacity mobil.zariadenia na zhodnocovanie ost.stav.odpadov Informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ... Životné prostredie stiahnuť [773.70K]
03.10.2023 Oznámenie o verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti CBR_Zvýšenie kapacity mobilného zariadenia na ... Životné prostredie stiahnuť [537.98K]
06.10.2023 VV_Obec Kamenica - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu Obec Kamenica Základné dokumenty stiahnuť [657.02K]
07.11.2023 VZN č. 6/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [285.51K]
07.11.2023 VZN č. 5/2023 ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2023 o poskytovaní fin. prostriedkov MŠ a ŠZ zriadeným obcou Rožkovany Všeobecne záväzné nariadenie VZN stiahnuť [267.90K]
20.10.2023 Oznámenie o začatí správneho konania Výrub dreviny-J.Kubušová Životné prostredie stiahnuť [341.96K]
20.10.2023 Oznámenie o začatí správneho konania Výrub drevín - Š.Verešpej Životné prostredie stiahnuť [341.47K]
06.11.2023 VV_Rozhodnutie Kamenica vodovod - Rozšírenie vodovodu Základné dokumenty stiahnuť [4.05M]
24.11.2023 Návrh VZN o dani z nehnuteľností na území obce Rožkovany Návrh VZN VZN stiahnuť [292.62K]
24.11.2023 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Rožkovany Návrh VZN VZN stiahnuť [316.59K]
24.11.2023 Návrh VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronickej komunikácii a o poskytovaní elekt. služi Návrh VZN VZN stiahnuť [294.44K]

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
16.09.2015 Zápisnica Zasadnutie obecnej rady Zápisy stiahnuť [183.31K]
27.02.2015 Zápisnica Zasadnutie obecnej rady Zápisy stiahnuť [0.00B]
30.06.2015 Zápisnica Zasadnutie obecnej rady Zápisy stiahnuť [0.00B]
09.10.2015 Zápisnica Zasadnutie obecnej rady Zápisy stiahnuť [426.15K]
09.10.2015 Zápisnica Zasadnutie obecnej rady Zápisy stiahnuť [426.15K]
16.12.2015 Zápisnica Zasadnutie obecnej rady Zápisy stiahnuť [0.00B]
02.02.2016 Zápisnica Zasadnutie obecnej rady Zápisy stiahnuť [203.22K]
06.03.2016 Zápisnica Zasadnutie obecnej rady Zápisy stiahnuť [0.00B]
22.07.2016 Zápisnica Zasadnutie obecnej rady Zápisy stiahnuť [564.35K]
07.10.2016 Zápisnica Zasadnutie obecnej rady Zápisy stiahnuť [302.05K]
24.02.2017 Zápisnica Zasadnutie obecnej rady Zápisy stiahnuť [47.99K]
17.03.2017 Zápisnica Zasadnutie obecnej rady Zápisy stiahnuť [34.68K]

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
10.02.2015 Výsledky referenda Odpis zápisnice Zápisnice stiahnuť [213.78K]
21.09.2015 Uznesenia z 8. zasadnutia OZ 11.09.2015 Uznesenia stiahnuť [1.81M]
28.12.2014 Zápisnica 1. ustanovujúce zasadnutie OZ Rožkovany 15.12.2014 Zápisnice stiahnuť [245.80K]
28.12.2014 Uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ Rožkovany 15.12.2014 Uznesenia stiahnuť [283.57K]
23.04.2007 Zápisnica z 3. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [172.56K]
30.10.2007 Zápisnica z 6. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [221.02K]
09.07.2007 Zápisnica z 4. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [208.78K]
13.08.2007 Zápisnica z 5. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [204.70K]
18.12.2007 Zápisnica z 7. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [181.86K]
12.02.2008 Zápisnica z 8. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [178.99K]
14.04.2008 Zápisnica z 9. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [228.46K]
10.06.2008 Zápisnica z 10. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [14.51K]
11.07.2008 Zápisnica z 11. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [12.16K]
10.06.2008 Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [12.00K]
11.09.2008 Zápisnica z 12. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [71.80K]
31.10.2008 Zápisnica z 13. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [74.24K]
17.12.2008 Zápisnica z 14. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [78.08K]
16.02.2009 Zápisnica z 15. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [84.98K]
22.04.2009 Zápisnica z 16. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [86.71K]
18.06.2009 Zápisnica z 17. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [75.95K]
20.07.2009 Zápisnica z 18. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
14.12.2009 Zápisnica z 20. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
18.09.2009 Zápisnica z 19. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [34.61K]
30.12.2009 Zápisnica z 21. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [38.13K]
03.03.2010 Zápisnica z 22. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [57.50K]
03.05.2010 Zápisnica z 23. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [62.50K]
04.08.2010 Zápisnica z 24. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [39.68K]
05.11.2010 Zápisnica z 25. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [56.00K]
30.11.2010 Zápisnica z 26. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2006-2010 Zápisnice stiahnuť [51.00K]
14.01.2011 Zápisnica z 1. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
10.03.2011 Zápisnica z 2. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [108.93K]
30.06.2011 Zápisnica z 3. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [57.50K]
17.08.2011 Zápisnica z 4. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [58.00K]
24.11.2011 Zápisnica z 5. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [80.76K]
19.12.2011 Zápisnica z 6. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [67.79K]
06.04.2012 Zápisnica z 7. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [69.56K]
20.01.2012 Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [71.56K]
17.05.2012 Zápisnica z 8. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [63.72K]
22.06.2012 Zápisnica z 9. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [71.90K]
19.12.2012 Zápisnica z 11. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [73.33K]
02.10.2012 Zápisnica z 10. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [69.96K]
15.10.2012 Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [57.77K]
04.02.2013 Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [63.53K]
18.04.2013 Zápisnica z 12. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [71.06K]
03.07.2013 Zápisnica z 13. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [202.25K]
17.10.2013 Zápisnica z 14. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [105.24K]
28.11.2013 Zápisnica z 15. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [94.49K]
20.12.2013 Zápisnica z 16. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [121.58K]
10.02.2014 Zápisnica z 17. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [45.64K]
28.02.2014 Zápisnica z 18. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [29.80K]
10.03.2014 Zápisnica z 19. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [98.65K]
08.07.2014 Zápisnica z 20. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [189.30K]
21.08.2014 Zápisnica z 21. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [97.44K]
02.09.2014 Zápisnica z 22. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [92.96K]
03.10.2014 Zápisnica z 23. zasadnutia OZ Rožkovany Volebné obdobie 2010-2014 Zápisnice stiahnuť [102.65K]
12.12.2014 Pozvánka 1. ustanovujúce zasadnutie OZ 15.12.2014 Materiály poslancov stiahnuť [6.74K]
12.12.2014 Pozvánka 1. ustanovujúce zasadnutie OZ 15.12.2014 Materiály poslancov stiahnuť [6.74K]
19.01.2015 Pozvánka 3. mimoriadne zasadnutie OZ 21.01.2015 Materiály poslancov stiahnuť [12.82K]
14.01.2015 Pozvánka 2. zasadnutie OZ 16. 01. 2015 Materiály poslancov stiahnuť [39.03K]
27.01.2015 Zápisnica 2. zasadnutie OZ 16.1.2015 Zápisnice stiahnuť [3.85M]
27.01.2015 Uznesenia 2. zasadnutie OZ 16.1.2015 Uznesenia stiahnuť [1.39M]
01.02.2015 Zápisnica 3. zasadnutie OZ 21.1.2015 Zápisnice stiahnuť [2.18M]
20.03.2015 Štatút obce Rožkovany Interná smernica zo dňa 20.03.2015 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
20.03.2015 Rokovací poriadok OZ Rožkovany Interná smernica zo dňa 20.03.2015 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
30.03.2015 Zápisnica 4. zasadnutie OZ 20.03.2015 Zápisnice stiahnuť [4.50M]
30.03.2015 Zápisnica 4. zasadnutie OZ 20.03.2015 Uznesenia stiahnuť [1.58M]
02.05.2015 Pozvánka 5. zasadnutie OZ 7.5. 2015 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
20.11.2015 Uznesenia z 9. zasadnutia OZ 13.11.2015 Uznesenia stiahnuť [1.35M]
15.05.2015 Zásady pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rožkovany Interná smernica zo dňa 07.05.2015 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
20.11.2015 Uznesenia z 9. zasadnutia OZ 13.11.2015 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
07.05.2015 Zápisnica 5. zasadnutie OZ Zápisnica Zápisnice stiahnuť [0.00B]
07.05.2015 Zápisnica 5. zasadnutie OZ Uznesenia Uznesenia stiahnuť [1.74M]
24.06.2015 Pozvánka na 6. zasadnutie OZ 26.06.2015 Materiály poslancov stiahnuť [176.67K]
16.07.2015 Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ 26.06.2015 Uznesenia stiahnuť [2.08M]
16.07.2015 Zápisnica z 6. zasadnutia OZ 26.06.2015 Zápisnice stiahnuť [4.18M]
04.09.2015 Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ 31.08.2015 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
21.09.2015 Zápisnica z 8. zasadnutia OZ 11.09.2015 Zápisnice stiahnuť [3.99M]
09.09.2015 Pozvánka na 8. zasadnutie OZ 11.09.2015 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
04.09.2015 Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ 31.08.2015 Uznesenia stiahnuť [406.91K]
24.06.2020 Pozvánka na 13. zasadnutie OZ 26. 6. 2020 Materiály poslancov stiahnuť [190.54K]
10.11.2015 Pozvánka na 9. zasadnutie OZ 13.11.2015 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
20.11.2015 Zápisnica z 9. zasadnutia OZ 13.11.2015 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
04.01.2016 Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v Rožkovanoch za rok 2015 + Ustanovujúce zasadnutie v roku 2014 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
11.12.2015 Pozvánka na 10. zasadnutie OZ 14.12.2015 Materiály poslancov stiahnuť [131.27K]
22.12.2015 Pozvánka na 11. zasadnutie OZ 30.12.2015 Materiály poslancov stiahnuť [126.40K]
22.12.2015 Uznesenia z 10. zasadnutia OZ 14.12.2015 Uznesenia stiahnuť [1.32M]
22.12.2015 Zápisnica z 10. zasadnutia OZ 14.12.2015 Zápisnice stiahnuť [3.64M]
05.01.2016 Zápisnica z 11. zasadnutia OZ 30.12.2015 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
05.01.2016 Uznesenia z 11. zasadnutia OZ 30.12.2015 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
30.06.2016 Zápisnica zo 14.zasadnutia OZ 24.6.2016 Zápisnice stiahnuť [4.18M]
07.03.2016 Zápisnica z 12. zasadnutia OZ 26.02.2016 Zápisnice stiahnuť [3.29M]
24.02.2016 Pozvánka na 12. zasadnutie OZ 26.02.2016 Materiály poslancov stiahnuť [128.41K]
19.12.2016 Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v Rožkovanoch za rok 2016 12.12.2016 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
07.03.2016 Uznesenia z 12. zasadnutia OZ 26.02.2016 Uznesenia stiahnuť [1.55M]
30.06.2016 Uznesenia zo 14.zasadnutia OZ 24.6.2016 Uznesenia stiahnuť [2.01M]
20.04.2016 Zápisnica z 13. zasadnutia OZ 15.04.2016 Zápisnice stiahnuť [2.17M]
13.04.2016 Pozvánka na 13. zasadnutie OZ 15.04.2016 Materiály poslancov stiahnuť [126.52K]
20.04.2016 Uznesenia z 13. zasadnutia OZ 15.04.2016 Uznesenia stiahnuť [431.95K]
22.06.2016 Pozvánka na 14. zasadnutie OZ 24.06.2016 Materiály poslancov stiahnuť [151.70K]
09.09.2016 Pozvánka na 15. zasadnutie OZ 14.09.2016 Materiály poslancov stiahnuť [20.29K]
20.09.2016 Zápisnica z 15. zasadnutia OZ 14.9.2016 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
20.09.2016 Uznesenia z 15. zasadnutia OZ 14.9.2016 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
07.10.2016 Pozvánka na 16. zasadnutie OZ 11.10.2016 Materiály poslancov stiahnuť [126.92K]
18.10.2016 Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ 11.10.2016 Zápisnice stiahnuť [2.54M]
18.10.2016 Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ 11.10.2016 Uznesenia stiahnuť [931.68K]
19.12.2016 Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ 12.12.2016 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
09.12.2016 Pozvánka na 17. zasadnutie OZ 12.12.2016 Materiály poslancov stiahnuť [281.73K]
19.12.2016 Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ 12.12.2016 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
07.04.2017 Zápisnica z 19. zasadnutia OZ 31.03.2017 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
22.02.2017 Pozvánka na 18. zasadnutie OZ 02.03.2017 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
07.04.2017 Uznesenia z 19. zasadnutia OZ 31.03.2017 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
01.06.2017 Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v Rožkovanoch za rok 2017 26.05.2017 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
09.03.2017 Zápisnica z 18. zasadnutia OZ 02.03.2017 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
09.03.2017 Uznesenia z 18. zasadnutia OZ 02.03.2017 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
24.02.2021 Pozvánka na 16. zasadnutie OZ 26. 2. 2021 Materiály poslancov stiahnuť [229.33K]
29.03.2017 Pozvánka na 19. zasadnutie OZ 31.03.2017 Materiály poslancov stiahnuť [38.39K]
01.02.2013 Uznesenie č. 56/2013 31.0.2013 Uznesenia stiahnuť [353.58K]
24.05.2017 Pozvánka na 20. zasadnutie OZ 26.5.2017 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
07.07.2017 Pozvánka na 21. zasadnutie OZ 10.07.2017 Materiály poslancov stiahnuť [337.91K]
01.06.2017 Zápisnica z 20. zasadnutia OZ 26.5.2017 Zápisnice stiahnuť [4.67M]
01.06.2017 Uznesenia z 20. zasadnutia OZ 26.5.2017 Uznesenia stiahnuť [2.57M]
13.07.2017 Zápisnica z 21. zasadnutia OZ 10.07.2017 Zápisnice stiahnuť [4.27M]
13.07.2017 Uznesenia z 21. zasadnutia OZ 10.07.2017 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
26.09.2017 Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v Rožkovanoch za rok 2017 22.09.2017 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
26.07.2017 Pozvánka na 22. zasadnutie OZ 27.07.2017 Materiály poslancov stiahnuť [41.19K]
31.07.2017 Zápisnica z 22. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť [3.04M]
31.07.2017 Uznesenia z 22. zasadnutia OZ 22.07.2017 Uznesenia stiahnuť [1.67M]
21.09.2017 Pozvánka na 23. zasadnutie OZ 22.9.2017 Materiály poslancov stiahnuť [39.54K]
26.09.2017 Uznesenia z 23. zasadnutia OZ uznesenia z 22.9.2017 Uznesenia stiahnuť [1.32M]
22.09.2017 Zápisnica z 23.zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 22.9.2017 Zápisnice stiahnuť [3.02M]
03.11.2017 Pozvánka na 24. zasadnutie OZ Materiály poslancov stiahnuť [260.80K]
13.11.2017 Zápisnica z 24. zasadnutia OZ 07.11.2017 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
13.11.2017 Uznesenie z 24. zasadnutia OZ 07.11.2017 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
13.11.2017 Účasť poslancov na zasadnutia OZ v Rožkovanoch za rok 2017 7.11.2017 Materiály poslancov stiahnuť [13.72K]
08.12.2017 Pozvánka na 25. zasadnutie OZ 12.12.2017 Materiály poslancov stiahnuť [21.62K]
13.12.2017 Účasť poslancov na zasadnutia OZ v Rožkovanoch za rok 2017 12.12.2017 Materiály poslancov stiahnuť [13.83K]
13.12.2017 zápisnica z 25. zasadnutie OZ 18.12.2017 Zápisnice stiahnuť [4.03M]
13.12.2017 Uznesenie z 25. zasadnutia OZ 18.12.2017 Uznesenia stiahnuť [2.09M]
19.02.2018 Pozvánka na 26. zasadnutie OZ 23.2.2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
23.02.2018 Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v Rožkovanoch za rok 2018 23.02.2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
28.02.2018 Zápisnica z 26.zasadnutia OZ 23.02.2018 Zápisnice stiahnuť [5.26M]
28.02.2018 Uznesenia z 26. zasadnutia OZ 23.02.2018 Uznesenia stiahnuť [2.82M]
25.04.2018 Zápisnica z 27. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 20.4.2018 Zápisnice stiahnuť [5.17M]
25.04.2018 Uznesenia z 27. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 20.4.2018 Uznesenia stiahnuť [3.00M]
09.07.2018 zápisnica z 28. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť [0.00B]
09.07.2018 uznesenia z 28. zasadnutia OZ uznesenie Uznesenia stiahnuť [0.00B]
11.09.2018 Pozvánka na 29. OZ 14. 9. 2018 Materiály poslancov stiahnuť [15.51K]
21.09.2018 Uznesenia z 29. OZ Zasadnutie OZ 14.9.2018 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
21.09.2018 Zápisnica z 29. OZ Zasadnutie OZ 14. 9. 2018 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
25.10.2018 Pozvánka na 30. OZ 29. 10. 2018 Materiály poslancov stiahnuť [15.05K]
05.11.2018 Zápisnica z 30. OZ Zasadnutie OZ 29.10.2018 Zápisnice stiahnuť [3.13M]
05.11.2018 Uznesenia z 30. OZ Zasadnutie OZ 29.10.2018 Uznesenia stiahnuť [1.42M]
28.11.2018 Pozvánka na 1. OZ 30. 11. 2018 Materiály poslancov stiahnuť [414.11K]
06.12.2018 Zápisnica z 1. OZ Zasadnutie OZ 30. 11. 2018 Zápisnice stiahnuť [7.62M]
06.12.2018 Uznesenia z 1. OZ Zasadnutie OZ 30. 11. 2018 Uznesenia stiahnuť [1.91M]
08.02.2019 Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 1. 2. 2019 Zápisnice stiahnuť [8.12M]
08.02.2019 Uznesenie z 2. mimoriadneho zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 1. 2. 2019 Uznesenia stiahnuť [247.85K]
07.02.2019 Oznámenie o vybavení petície Oznámenie o vybavení petície Zápisnice stiahnuť [5.73M]
13.02.2019 Pozvánka na 3. zasadnutie OZ 15. 2. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [390.60K]
28.01.2019 Pozvánka na 2. mimoriadne zasadnutie OZ 1. 2. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [159.78K]
22.03.2019 Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 15. 3. 2019 Zápisnice stiahnuť [2.65M]
22.03.2019 Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 15. 3. 2019 Uznesenia stiahnuť [702.87K]
22.02.2019 Zápisnica z 3. OZ Zasadnutie OZ 15.2.2019 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
22.02.2019 Uznesenia z 3. OZ Zasadnutie OZ 15.2.2019 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
13.03.2019 Pozvánka na 4. mimoriadne OZ 15. 3. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
06.05.2019 Zápisnica z 5. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 26. 4. 2019 Zápisnice stiahnuť [3.92M]
06.05.2019 Uznesenia z 5. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 26. 4. 2019 Uznesenia stiahnuť [1.36M]
24.04.2019 Pozvánka na 5. zasadnutie OZ 26. 4. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [203.82K]
05.06.2019 Pozvánka na 6. zasadnutie OZ 7. 6. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
17.06.2019 Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 7. 6. 2019 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
17.06.2019 Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 7. 6. 2019 Uznesenia stiahnuť [1.83M]
24.07.2019 Pozvánka na 7. zasadnutie OZ 26. 7. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [237.44K]
05.08.2019 Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 26. 7. 2019 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
05.08.2019 Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 26. 7. 2019 Uznesenia stiahnuť [1.66M]
10.10.2019 Pozvánka na 8. zasadnutie OZ Zasadnutie OZ 14. 10. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [252.82K]
24.10.2019 Zápisnica z 8. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 14. 10. 2019 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
24.10.2019 Uznesenia z 8. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 14. 10. 2019 Uznesenia stiahnuť [1.46M]
27.11.2019 Pozvánka na 9. zasadnutie OZ 29. 11. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [275.26K]
10.12.2019 Zápisnica z 9. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 29. 11. 2019 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
10.12.2019 Uznesenia z 9. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 29. 11. 2019 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
12.12.2019 Pozvánka na 10. zasadnutie OZ 16. 12. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [174.05K]
20.12.2019 Zápisnica z 10. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 16. 12. 2019 Zápisnice stiahnuť [2.55M]
20.12.2019 Uznesenia z 10. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 16. 12. 2019 Uznesenia stiahnuť [0.98M]
22.01.2020 Pozvánka na 11. zasadnutie OZ 22. 1. 2020 Materiály poslancov stiahnuť [180.28K]
30.01.2020 Zápisnica z 11. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 22. 1. 2020 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
30.01.2020 Uznesenie z 11. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 22. 1. 2020 Uznesenia stiahnuť [153.14K]
15.04.2020 Pozvánka na 12. zasadnutie OZ 17. 4. 2020 Materiály poslancov stiahnuť [527.01K]
21.04.2020 Záznam z 12. zasadania OZ Zvukový záznam Zvukové záznamy
23.04.2020 Zápisnica z 12. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 17. 4. 2020 Zápisnice stiahnuť [6.49M]
23.04.2020 Uznesenia z 12. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 17. 4. 2020 Uznesenia stiahnuť [1.99M]
03.07.2020 Zápisnica z 13. zasadnutia OZ 26. 6. 2020 Zápisnice stiahnuť [4.86M]
03.07.2020 Uznesenia z 13. zasadnutia OZ 26. 6. 2020 Uznesenia stiahnuť [2.31M]
23.09.2020 Pozvánka na 14. zasadnutie OZ 26. 9. 2020 Materiály poslancov stiahnuť [240.64K]
02.10.2020 Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ 26. 9. 2020 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
02.10.2020 Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ 26. 9. 2020 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
25.11.2020 Pozvánka na 15. zasadnutie OZ 27. 11. 2020 Materiály poslancov stiahnuť [393.75K]
07.12.2020 Zápisnica z 15. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 27. 11. 2020 Zápisnice stiahnuť [6.97M]
07.12.2020 Uznesenia z 15. zasadnutia OZ Zasadnutie OZ 27. 11. 2020 Uznesenia stiahnuť [2.76M]
05.03.2021 Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ 26. 2. 2021 Zápisnice stiahnuť [3.30M]
05.03.2021 Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ 26. 2. 2021 Uznesenia stiahnuť [851.83K]
12.05.2021 Pozvánka na 17. zasadnutie OZ 14. 5. 2021 Materiály poslancov stiahnuť [276.23K]
24.05.2021 Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ 14. 5. 2021 Zápisnice stiahnuť [5.48M]
24.05.2021 Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ 14. 5. 2021 Uznesenia stiahnuť [1.97M]
14.07.2021 Pozvánka na 18. zasadnutie OZ 16. 7. 2021 Materiály poslancov stiahnuť [247.29K]
26.07.2021 Zápisnica z 18. zasadnutia OZ 19. 7. 2021 Zápisnice stiahnuť [4.48M]
26.07.2021 Uznesenia z 18. zasadnutia OZ 19. 7. 2021 Uznesenia stiahnuť [1.36M]
22.09.2021 Pozvánka na 19. zasadnutie OZ 24. 9. 2021 Materiály poslancov stiahnuť [244.47K]
04.10.2021 Zápisnica z 19. zasadnutia OZ 24. 9. 2021 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
04.10.2021 Uznesenia z 19. zasadnutia OZ 24. 9. 2021 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
01.12.2021 Pozvánka na 20. zasadnutie OZ 3. 12. 2021 Materiály poslancov stiahnuť [251.41K]
14.12.2021 Zápisnica z 20. zasadnutia OZ 3. 12. 2021 Zápisnice stiahnuť [5.42M]
14.12.2021 Uznesenia z 20. zasadnutia OZ 3. 12. 2021 Uznesenia stiahnuť [1.78M]
29.03.2022 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára PhDr. Beáta Kollárová, PhD. Materiály poslancov stiahnuť [932.22K]
02.03.2022 Pozvánka na 21. zasadnutie OZ 4. 3. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [245.37K]
14.03.2022 Uznesenia z 21. zasadnutia OZ 4. 3. 2022 Uznesenia stiahnuť [1.09M]
14.03.2022 Zápisnica z 21. zasadnutia OZ 4. 3. 2022 Zápisnice stiahnuť [4.72M]
25.05.2022 Pozvánka na 22. zasadnutie OZ 27. 5. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [198.17K]
07.06.2022 Zápisnica z 22. zasadnutia OZ 27. 5. 2022 Zápisnice stiahnuť [3.81M]
07.06.2022 Uznesenia z 22. zasadnutia OZ 27. 5. 2022 Uznesenia stiahnuť [1.08M]
12.07.2022 Pozvánka na 23. zasadnutie OZ 14. 7. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [176.98K]
20.07.2022 Zápisnica z 23. zasadnutia OZ 14. 7. 2022 Zápisnice stiahnuť [3.37M]
20.07.2022 Uznesenia z 23. zasadnutia OZ 14. 7. 2022 Uznesenia stiahnuť [1.03M]
12.10.2022 Pozvánka na 24. zasadnutie OZ 14. 10. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [172.11K]
20.10.2022 Zápisnica z 24. zasadnutia OZ 14. 10. 2022 Zápisnice stiahnuť [3.85M]
20.10.2022 Uznesenia z 24. zasadnutia OZ 14. 10. 2022 Uznesenia stiahnuť [766.79K]
23.11.2022 Pozvánka na 25. zasadnutie OZ 25. 11. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [158.38K]
01.12.2022 Zápisnica z 25. zasadnutia OZ 25. 11. 2022 Zápisnice stiahnuť [1.98M]
01.12.2022 Uznesenia z 25. zasadnutia OZ 25. 11. 2022 Uznesenia stiahnuť [655.02K]
09.12.2022 Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie OZ 13. 12. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [254.62K]
19.12.2022 Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ 13. 12. 2022 Zápisnice stiahnuť [4.09M]
19.12.2022 Uznesenia z 1. zasadnutia OZ 13. 12. 2022 Uznesenia stiahnuť [1.64M]
28.12.2022 Pozvánka na 2. zasadnutie OZ 30. 12. 2022 Materiály poslancov stiahnuť [149.35K]
05.01.2023 Zápisnica z 2. zasadnutia OZ 30. 12. 2022 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
05.01.2023 Uznesenia z 2. zasadnutia OZ 30. 12. 2022 Uznesenia stiahnuť [565.49K]
09.02.2023 Pozvánka na 3. zasadnutie OZ 14. 2. 2023 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
23.02.2023 Zápisnica z 3. zasadnutia OZ 14. 2. 2023 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
23.02.2023 Uznesenia z 3. zasadnutia OZ 14. 2. 2023 Uznesenia stiahnuť [687.20K]
24.04.2023 Pozvánka na 4. zasadnutie OZ 27. 4. 2023 Materiály poslancov stiahnuť [204.56K]
05.05.2023 Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ 27. 4. 2023 Zápisnice stiahnuť [8.78M]
05.05.2023 Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ 27. 4. 2023 Uznesenia stiahnuť [1.19M]
19.06.2023 Pozvánka na 5. zasadnutie OZ 22. 6. 2023 Materiály poslancov stiahnuť [242.88K]
30.06.2023 Zápisnica z 5. zasadnutia OZ 22. 6. 2023 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
30.06.2023 Uznesenia z 5. zasadnutia OZ 22. 6. 2023 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
04.09.2023 Pozvánka na 6. zasadnutie OZ 7. 9. 2023 Materiály poslancov stiahnuť [229.66K]
14.09.2023 Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ 7. 9. 2023 Zápisnice stiahnuť [6.36M]
14.09.2023 Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ 7. 9. 2023 Uznesenia stiahnuť [1.54M]
23.10.2023 Pozvánka na 7. zasadnutie OZ 26.10.2023 Materiály poslancov stiahnuť [17.77K]
06.11.2023 Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ 26. 10. 2023 Uznesenia stiahnuť [936.47K]
06.11.2023 Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ 26. 10. 2023 Zápisnice stiahnuť [4.57M]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
07.05.2015 Zápisnica z 1.zasadnutia Komisia pre informovanosť občanov Zápisy stiahnuť [0.00B]
07.06.2015 Zápisnica Komisia pre dopravu, výstavbu a ... Zápisy stiahnuť [372.74K]
23.01.2017 Zápisnica z 2. zasadnutia Komisia pre dopravu, výstavbu a ... Zápisy stiahnuť [459.12K]
16.02.2017 Zápisnica z 3. zasadnutia Komisia pre dopravu, výstavbu a ... Zápisy stiahnuť [60.44K]