Elektronická úradná tabuľa

Obec Rožkovany zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a obecných komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
15.02.2016 POHREBISKO ROŽKOVANY k 31.12.2015 + mapa hrobov Základné dokumenty stiahnuť [2.37M]
08.02.2008 Zásady pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku + Dodatky č. 2,3,4,5,6,7,8 Interná smernica zo dňa 08.02.2008 Základné dokumenty stiahnuť [3.81M]
08.03.2015 Predaj stavebných pozemkov IBV - základné dokumenty Návrhy zmlúv a zásady prideľovania ... Základné dokumenty stiahnuť [780.00K]
04.05.2015 Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o ... Základné dokumenty
01.11.2015 Organizačný poriadok prevádzky ihriska v areáli Materskej školy v Rožkovanoch Interná smernica Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
07.05.2015 Zásady pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rožkovany Interná smernica č. 4/2015 Základné dokumenty stiahnuť [882.67K]
22.12.2015 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rožkovany na obdobie 2015 - 2023 PHSR_Aktualizácia s predĺžením platnosti Základné dokumenty stiahnuť [2.71M]
26.02.2016 Dopravno-prevádzkový poriadok a zásady používania služobných motorových vozidiel Interná smernica č. 9/2016 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
07.03.2016 Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR 05.03.2016 Základné dokumenty stiahnuť [9.46M]
31.03.2016 Zverejnenie zámeru zámeny obecného pozemku a budovy vo vlastníctve Marduňa, s. r. o. Zverejnenie zámeru Základné dokumenty stiahnuť [99.91K]
04.02.2016 Povodňový plán záchranných prác Obec Rožkovany Základné dokumenty stiahnuť [2.49M]
31.08.2016 Územný plán PSK Oznámenie o verejnom prerokovaní a ... Základné dokumenty stiahnuť [1.34M]
22.09.2016 Výzva na predloženie ponuky Sanácia územia s nezákonne uloženým ... Základné dokumenty stiahnuť [475.34K]
20.10.2016 Územný plán Prešovského samosprávneho kraja Okresný úrad Prešov Základné dokumenty stiahnuť [365.95K]
13.12.2016 Verejné obstarávanie Interná smernica č. 12/2016 Základné dokumenty stiahnuť [500.20K]
31.05.2016 Bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu osobných údajov obce Rožkovany Interná smernica č. 10/2016 Základné dokumenty stiahnuť [1.24M]
13.12.2016 Správne poplatky v podmienkach obce Rožkovany Interná smernica č. 11/2016 Základné dokumenty stiahnuť [389.33K]
13.02.2017 Zriadenie vodnej stavby "Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu" Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [2.80M]
24.02.2021 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Základné dokumenty stiahnuť [222.83K]
22.03.2017 Oznámenie o výsledku vybavenia petície Petícia o ochranu našich občianskych ... Základné dokumenty stiahnuť [198.72K]
12.06.2017 Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rožkovany Jozef Bujňák Základné dokumenty stiahnuť [29.70K]
12.06.2017 Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rožkovany Peter Pirožek, Andrea Marhevková Základné dokumenty stiahnuť [30.24K]
12.06.2017 Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rožkovany Ing. Marek Raca, Jana Racová Základné dokumenty stiahnuť [30.62K]
14.06.2017 Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rožkovany Lukáš Grejták Základné dokumenty stiahnuť [30.32K]
26.09.2017 Zásady pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rožkovany Interná smernica č. 13/2017 Základné dokumenty stiahnuť [134.89K]
06.10.2017 Pracovná ponuka Centrum manažmantu regionálneho rozvoja okresu ... Základné dokumenty stiahnuť [41.05K]
08.11.2017 Domový poriadok Bytový dom 361 Základné dokumenty stiahnuť [3.64M]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru zámeny obecných pozemkov a podielu p. Anny Nehilovej Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru kúpy majetku Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru zámeny obecného pozemku a podielu p. Korinka Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru predaja majetku Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru predaja majetku Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru kúpy majetku Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [16.02K]
13.03.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zrušenie trvalého pobytu V. Girašek Základné dokumenty stiahnuť [231.24K]
23.05.2018 Oznámenie Oznámenie o začatí územného konania ... Základné dokumenty stiahnuť [676.40K]
28.05.2018 Oznámenie Oznámenie o začatí územného konania ... Základné dokumenty stiahnuť [654.21K]
12.06.2018 Rozhodnutie Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ... Základné dokumenty stiahnuť [1.98M]
27.07.2018 oznámenie o začatí stav. konania . VSD oznámenie o začatí stav. konania ... Základné dokumenty stiahnuť [653.00K]
27.07.2018 Rozhodnutie rozhodnutie - prístupová komunikácia Základné dokumenty stiahnuť [2.35M]
30.08.2018 Schválenie zámeru kúpy pozemku p. č. 490/52 II. etapa IBV Základné dokumenty stiahnuť [16.30K]
30.08.2018 Schválenie zámeru kúpy časti pozemku p. č. 287/1 p. Jančová Základné dokumenty stiahnuť [16.17K]
14.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania Bytový dom Rožkovany p. č. ... Základné dokumenty stiahnuť [725.04K]
14.11.2018 Verejná vyhláška ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Územné rozhodnutie "Multifunkčné ihrisko" Základné dokumenty stiahnuť [2.80M]
11.10.2018 Stavebné povolenie "Rožkovany - úprava časti NN siete" Východoslovenská distribučná, a.s. "Rožkovany - ... Základné dokumenty stiahnuť [2.49M]
12.10.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci ... Základné dokumenty stiahnuť [954.07K]
18.10.2018 Stavebné povolenie "Prístupová komunikácia" Stavebné povolenie "Bytový dom Rožkovany ... Základné dokumenty stiahnuť [2.79M]
10.10.2018 Zverejnenie zámeru kúpy časti pozemku p.č. 287/1 p. Jančová Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.11.2018 Oznámenie o začatí územného konania - Eurovelo Oznámenie verejnou vyhláškou Základné dokumenty stiahnuť [928.48K]
07.12.2018 Oznámenie o začatí územného konania Nájomné byty nižšieho štandardu - ... Základné dokumenty stiahnuť [1.53M]
24.01.2019 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby EuroVelo 11 v regióne ZHOT Základné dokumenty stiahnuť [1.05M]
29.01.2019 Rozhodnutie o prerušení územného konania Nájomné byty nižšieho štandardu - ... Základné dokumenty stiahnuť [697.45K]
08.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania Optický kábel SITEL, s. r. ... Základné dokumenty stiahnuť [0.96M]
13.02.2019 Oznámenie o strategickom dokumente "Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky ... Základné dokumenty stiahnuť [2.33M]
19.02.2019 Verejná vyhláška ROZHODNUTIE HUAWEI TECHNOLOGIES (Slovak), s.r.o. Základné dokumenty stiahnuť [3.21M]
15.04.2019 Oznámenie o strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho ... Základné dokumenty stiahnuť [712.09K]
15.04.2019 Oznámenie o začatí územného konania HUAWEI TECHNOLOGIES (Slovak), s.r.o. Základné dokumenty stiahnuť [547.87K]
09.05.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA opätovného územného konania Nájomné byty nižšieho štandardu Základné dokumenty stiahnuť [1.23M]
21.05.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE HUAWEI TECHNOLOGIES (Slovak), s.r.o. Základné dokumenty stiahnuť [4.35M]
27.05.2019 Oznámenie o strategickom dokumente Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky ... Základné dokumenty stiahnuť [628.64K]
28.05.2019 Oznámenie o začatí územného konania Optická sieť - Rožkovany FTTH ... Základné dokumenty stiahnuť [5.71M]
29.05.2019 Rozhodnutie (verejnou vyhláškou) SITEL, s.r.o., Košice Základné dokumenty stiahnuť [1.46M]
17.07.2019 Územné rozhodnutie "Optická sieť - Rožkovany FTTH" LiveNET, s. r. o. Základné dokumenty stiahnuť [4.65M]
25.07.2019 Rozhodnutie - zastavenie územného konania Nájomné byty nižšieho štandardu - ... Základné dokumenty stiahnuť [2.06M]
05.09.2019 Rozhodnutie o využití územia - Verejná vyhláška Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci ... Základné dokumenty stiahnuť [2.56M]
02.12.2019 Zverejnenie zámeru predaja pozemku KNC 234/1 a 234/9 COOP Jednota Prešov Základné dokumenty stiahnuť [186.16K]
30.09.2019 Verejná vyhláška - Upovedomenie o podaní odvolania Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci ... Základné dokumenty stiahnuť [807.94K]
31.10.2019 Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [359.77K]
28.02.2020 Štandardy kvality za oblasť VODA - odpadová Dotazník Základné dokumenty stiahnuť [49.87K]
02.03.2020 Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o dodatočné povolenie stavby Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
01.04.2020 Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci ... Základné dokumenty stiahnuť [5.72M]
08.04.2020 Oznámenie o zrušení ústneho pojednávania dňa 16. 4. 2020 Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu Základné dokumenty stiahnuť [234.40K]
30.04.2020 Oznámenie o strategickom dokumente Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky ... Základné dokumenty stiahnuť [273.94K]
26.05.2020 Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou Rozšírenie vodovodu Základné dokumenty stiahnuť [432.64K]
19.06.2020 Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a ... Základné dokumenty stiahnuť [455.62K]
13.07.2020 Verejná vyhláška - Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu Základné dokumenty stiahnuť [615.33K]
12.08.2020 ROZHODNUTIE- Rozhodnutie o dodatočnom povolení vodnej stavby spojené s kolaudáciou stavby Dodatočné stavebné povolenie spojené s ... Základné dokumenty stiahnuť [1.33M]
13.08.2020 Oznámenie- Oznámenie o začatí stavebného konania - zmena oznámenia Oznámenie o začatí stavebného konania ... Základné dokumenty stiahnuť [1.07M]
11.09.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Obytná skupina IBV Rožkovany-obytná zóna ... Základné dokumenty stiahnuť [857.63K]
05.10.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o priebehu stavebného konania Eurovelo 11 - I. Etapa Základné dokumenty stiahnuť [641.57K]
22.10.2020 Verejná vyhláška ROZHODNUTIE o umiestnení stavby Obytná skupina IBV Rožkovany-obytná zóna ... Základné dokumenty stiahnuť [3.94M]
20.11.2020 Stavebné povolenie Eurovelo 11 v regióne ZOHT Základné dokumenty stiahnuť [7.69M]
05.03.2021 Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Základné dokumenty stiahnuť [659.31K]
29.04.2021 Zverejnenie zámeru zámeny časti susediacich pozemkov KNC 203/3 a KNC 204 Zámena časti pozemkov Základné dokumenty stiahnuť [382.12K]
01.07.2021 Verejná vyhláška - SSC - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka Základné dokumenty stiahnuť [1.18M]
16.09.2021 Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka Základné dokumenty stiahnuť [5.98M]
04.10.2021 Oprava chyby v Rozhodnutí Eurovelo 11 v regióne ZOHT Základné dokumenty stiahnuť [561.48K]
18.01.2022 Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí zlúčeného úz. a st. konania Novostavba radových rodinných domov - ... Základné dokumenty stiahnuť [1.46M]
27.01.2022 Verejná vyhláška-OPAKOVANÉ OZNÁMENIE o začatí zlúč. úz. a st.konania Novostavba radových RD- Nórske fondy Základné dokumenty stiahnuť [525.39K]
07.02.2022 Zámer - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením spoločnosťou CBR, s. r. o. OÚ Sabinov, odbor starost. o ... Základné dokumenty stiahnuť [5.37M]
10.03.2022 Stavebné povolenie - Verejná vyhláška SO 01 Novostavba radových rodinných ... Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
28.03.2022 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2021 Komunálne a DSO z obce Základné dokumenty stiahnuť [1.47M]
11.04.2022 Odvolanie Jozefa Posilného a Jarmily Poklembovej v zastúpení Pavol Poremba - verejná vyhláška SO 01 Novostavba radových rodinných ... Základné dokumenty stiahnuť [4.19M]
05.05.2022 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka Základné dokumenty stiahnuť [331.24K]
09.05.2022 VV - Odvolanie J. Posilného a Jarmily Poklembovej - predloženie odvolaciemu orgánu SO 01 Novostavba radových rodinných ... Základné dokumenty stiahnuť [462.33K]
20.05.2022 VV_Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia Cesta č. III/3188 v k. ... Základné dokumenty stiahnuť [317.33K]
20.05.2022 VV_Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia Cesta č. III/3188 v k. ... Základné dokumenty stiahnuť [360.29K]
01.06.2022 Oznámenie o strategickom dokumente Adaptačná stratégia na zmenu klímy ... Základné dokumenty stiahnuť [784.43K]
10.06.2022 Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov OPATRENIA na kontrolu a zabránenie ... Základné dokumenty stiahnuť [840.87K]
16.06.2022 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu Štatistický úrad SR Základné dokumenty stiahnuť [344.49K]
16.06.2022 Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach Štatistický úrad SR Základné dokumenty stiahnuť [386.66K]
07.07.2022 Oznámenie o strategickom dokumente Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky ... Základné dokumenty stiahnuť [428.48K]
19.07.2022 Rozhodnutie o odvolaní (OÚ Prešov) Novostavba radových rodinných domov - ... Základné dokumenty stiahnuť [1.07M]
01.08.2022 Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Dubovica" OÚ Sabinov, odbor starost. o ... Základné dokumenty stiahnuť [405.35K]
05.08.2022 Oznámenie o strategickom dokumente Nízkouhliková stratégia organizácií v zriaďovateľskej ... Základné dokumenty stiahnuť [745.16K]
17.08.2022 Oznámenie o vstupe na pozemok VSD, a. s. Košice Základné dokumenty stiahnuť [162.13K]
24.08.2022 Oznámenie o pokračovaní v konaní zlúčeného úz. a stav. konania Novostavba radových rodinných domov - ... Základné dokumenty stiahnuť [891.97K]
24.08.2022 Oznámenie o začatí úz. konania a o nariadení ústneho pojednávania Obec Kamenica - Rozšírenie kanalizácie ... Základné dokumenty stiahnuť [870.67K]
06.09.2022 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia Eurovelo 11 v regióne ZOHT Základné dokumenty stiahnuť [880.04K]
10.10.2022 VV - ROZHODNUTIE - Predĺženie platnosti stavebného povolenia Eurovelo 11 v regióne ZOHT Základné dokumenty stiahnuť [1.03M]
14.10.2022 Verejná vyhláška - Oznámenie o zmene PD v zlúčenom územnom a stavenom konaní Novostavba radových rodinných domov - ... Základné dokumenty stiahnuť [1.56M]
14.10.2022 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka Základné dokumenty stiahnuť [970.66K]
18.10.2022 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí úz. konania "Obytná skupina IBV - obytná ... Základné dokumenty stiahnuť [639.37K]
25.10.2022 Oznámenie - Úprava VN vedenia - Lipany, Rožkovany, Červenica, Jakubova Voľa VSD, a. s. Košice Základné dokumenty stiahnuť [697.87K]
07.11.2022 Rozhodnutie - Obec Kamenica - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [830.06K]
22.11.2022 VV - Stavebné povolenie I/68 a a III/3188 Rožkovany ... Základné dokumenty stiahnuť [8.92M]
29.11.2022 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie SO 01 Novostavba radových rodinných ... Základné dokumenty stiahnuť [7.58M]
19.12.2022 VV - Rozhodnutie - zmena územného rozhodnutia "Obytná skupina IBV - obytná ... Základné dokumenty stiahnuť [1.39M]
20.12.2022 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Rožkovany, okres Sabinov Prípravné konanie Základné dokumenty stiahnuť [1.05M]
02.01.2023 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu Štatistický úrad SR Základné dokumenty stiahnuť [369.65K]
19.01.2023 Obec Kamenica - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
25.01.2023 VV - Odvolanie Jozefa Posilného proti stavebnému povoleniu Novostavba radových rodinných domov - ... Základné dokumenty stiahnuť [2.12M]
22.02.2023 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - Rok 2022 Štatistický úrad SR Základné dokumenty stiahnuť [2.11M]
27.02.2023 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová - vyhodnotenie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Základné dokumenty stiahnuť [204.62K]
01.03.2023 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností Štatistický úrad SR Základné dokumenty stiahnuť [531.39K]
17.03.2023 VV - Predĺženie prerušenia územného konania - oznámenie Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie Základné dokumenty stiahnuť [704.93K]
21.03.2023 Odvolanie Jozefa Posilného - Novostavba rad. RD - 5 BJ Verejná vyhláška - Predloženie odvolaciemu ... Základné dokumenty stiahnuť [667.00K]
23.03.2023 VV - Oznámenie o začatí ÚK - zmena územného rozhodnutia Kamenica - kanalizácia Základné dokumenty stiahnuť [930.64K]
06.04.2023 Oznámenie o strategickom dokumente PHRaSR 2021 - 2027 Jakubová Voľa Základné dokumenty
18.04.2023 VV - Oznámenie o začatí územného konania Odvodnenie futbalového ihriska obce Kamenica Základné dokumenty stiahnuť [548.28K]
28.04.2023 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verej. funkcionára Ing. Stanislav Girašek Základné dokumenty stiahnuť [973.63K]
03.05.2023 Vv - ROZHODNUTIE Kamenica - kanalizácia Základné dokumenty stiahnuť [1.20M]
16.05.2023 Plán kontrolnej činnosti HK obce II. polrok 2023 Základné dokumenty stiahnuť [267.72K]
22.05.2023 Rozhodnutie - Novostavba radových RD - 5 BJ Novostavba radových RD - 5 ... Základné dokumenty stiahnuť [1.57M]
02.06.2023 VV - Rozhodnutie Odvodnenie futbalového ihriska obce Kamenica Základné dokumenty stiahnuť [1.81M]
05.06.2023 VV_Opakované predĺženie prerušenia územného konania - oznámenie Obec Kamenica - Rozšírenie kanalizácie ... Základné dokumenty stiahnuť [676.80K]
05.06.2023 Oznámenie o vstupe na pozemok - predĺženie VSD, a. s. Základné dokumenty stiahnuť [163.55K]
07.06.2023 Zverejnenie zámeru kúpy spoluvlastníckych podielov na pozemku KNE 490/45 Dôvod osobitného zreteľa Základné dokumenty stiahnuť [155.49K]
07.06.2023 Zverejnenie zámeru kúpy parcely KNC 582/161 Dôvod osobitného zreteľa Základné dokumenty stiahnuť [170.31K]
12.06.2023 VV _ Oznámenie o začatí územného konania Kamenica - Rozšírenie kanalizácie a ... Základné dokumenty stiahnuť [908.11K]
14.06.2023 VV _ Oznámenie o strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility PSK Základné dokumenty stiahnuť [645.50K]
14.06.2023 VV_ Zámer a upovedomenie - Zvýšenie mobilného zariadenia na zhodnocovanie ost. staveb. odpadov CBR s. r. o. - ... Základné dokumenty stiahnuť [766.25K]
30.06.2023 VV - Oznámenie o začatí úz. konania - zmena úz. rozhodnutia Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci ... Základné dokumenty stiahnuť [443.86K]
30.06.2023 Oznámenie o strategickom dokumente Lipany ÚPN_M Zmeny a doplnky ... Základné dokumenty stiahnuť [375.01K]
12.07.2023 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov VSD, a. s. Základné dokumenty stiahnuť [468.37K]
17.07.2023 VV "Kamenica vodovod - Rozšírenie vodovodu" Obec Kamenica Základné dokumenty stiahnuť [839.92K]
23.08.2023 Zverejnenie zámeru kúpy spoluvlastníckych podielov na pozemku KNE 490/45 Dôvod osobitného zreteľa Základné dokumenty stiahnuť [165.96K]
23.08.2023 Zverejnenie zámeru kúpy parcely KNC 582/161 Dôvod osobitného zreteľa Základné dokumenty stiahnuť [181.60K]
06.10.2023 VV_Obec Kamenica - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu Obec Kamenica Základné dokumenty stiahnuť [657.02K]
06.11.2023 VV_Rozhodnutie Kamenica vodovod - Rozšírenie vodovodu Základné dokumenty stiahnuť [4.05M]

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia